2017 bozabilir. Wall Street Journal yazar? Browne’nin2017 bozabilir. Wall Street Journal yazar? Browne’nin

2017 y?l?nda ticaret rekoru k?ran Çin ad?ndan çok söz
ettirirken ABD bas?n?nda yer alan haberlere göre Çini engellemek isteyen ABD’de
ticaret sava?? ya?anabilece?ine yer verildi.

 

ABD ile Çin aras?nda sular durulmuyor. 2017’dE ticarette
rekor k?ran Çin ABD’nin hedef noktas?. Wall Street Journal gazetesinin haberine
göre ABD ile Çin aras?nda bir ticaret sava?? ç?kabilir denildi. Haberin
içeri?inde dikkat çeken detay ise Beyaz Saray’dan Çin ihracat?na yönelik
s?n?rlamalar?n ya?anaca?? ve ABD’nin bu konuda gard?n? ald??? yaz?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

HERAN SAVA? ÇIKAB?L?R

Çin’in 2017 y?l?nda ABD’yi geride b?rakarak ticarette rekor
k?rmas? olas? bir sava? haz?rl?klar?n? h?zland?rabilece?i yazan haberde, ABD ve
Çin aras?nda ç?kabilecek ticari anla?mazl?k ‘Titanlar?n sava??’ olabilir dedi.

 

Ç?kabilecek sava? ihtimali üzerine ya?anacak bu ticaret
sava?? geçmi?te ya?anan Japon yap?m? televizyon ve arabalarla sava?a
benzeyebilece?i iddia edilirken, “Böyle bir ?ey kesin olmasa da,
gerçekle?mesi halinde 1980’li y?llarda Japon yap?m? televizyon ve arabalar?na
kar?? ç?kan sava?a benzeyebilir. Ancak bu kez güçler daha dengeli. Zira ABD,
daha önce hiç ekonomideki büyüklü?ü, endüstriyel becerileri ve küresel h?rslar?
bak?m?ndan Çin gibi bir rakip ile kar?? kar??ya gelmemi?ti. Japonya ABD’nin
müttefikiydi, Çin ise giderek daha fazla rakip hale geliyor. Bu da k?sasa k?sas
bir gerginli?i do?urabilir. Özellikle ABD’deki siyasi ve i? çevrelerinde
Pekin’e yönelik deste?in artmas?ndan sonra.” Denildi.

 

ABD BU SAVA?TAN ZARARLI ÇIKAR

Öte yandan Kuzey Kore ile ya?anan nükleer silah tehdidi
devam ederken Çin ve ABD aras?nda ya?anan bu anla?mazl?k ve olas? sava? ihtimali
tüm ticaret dengelerini bozabilir.

Wall Street Journal yazar? Browne’nin ifadelerine göre; ‘”Böyle
bir ticari sava?tan iki rakip taraf d???nda kalanlar da etkilenebilir. ABD
müttefikleri ilk zarar görenler olur. Bu sava? daha da t?rman?rsa tüm küresel
ticaret yap?s?n? alt üst edebilir”