2.2.2. Con?inutul unui
magazin virtual

În
con?inutul unui magazin electronic trebuie incluse în mod obligatoriu
informa?ii referitoare la urm?toarele lucruri:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Pre? – element
esen?ial pentru con?inutul unui magazin virtual. Trebuie afi?at pre?ul total, cu
taxe incluse, ?i s? existe op?iunea de conversie în moneda local?, în cazul
site-urilor interna?ionale.

·        
Comanda – din momentul
în care clientul î?i exprim? dorin?a de a achizi?iona un produs sau serviciu
pân? în momentul în care acesta finalizeaz? comanda trebuie s? existe anumi?i
pa?i care ofer? posibilitatea verific?rii datelor comenzii ?i confirm?rii
comenzii. Clientului îi trebuie aduse la cuno?tin?? condi?iile ?i termenii de
livrare, precum ?i elementele leagale ale contractului. În design-ul platformei
trebuie inclus? o modalitate prin care utilizatorul poate anula comanda înainte
de a fi procesat?. La finalizarea comenzii, distribuitorul are obliga?ia de a
trimite o confirmare prin care s? informeze clientul despre preluarea ?i
începerea proces?rii comenzii.

·        
Livrare – pentru a
asigura finalizarea comenzii, site-ul trebuie s? prezinte informa?ii actualizate
?i clare despre livrare. Printre aceste informa?ii sunt esen?iale modalit??ile
de livrare, termenul de livrare ?i drepturile clientului.

·        
Confiden?ialitatea
datelor – politica de confiden?ialitate trebuie s? fie u?or de în?eles pentru
orice utilizator. În general, se cer doar informa?ii absolut necesare pentru
completarea tranzac?iei, iar clientul are dreptul de a refuza comunicarea
ulterioar? de informa?ii suplimentare, având îns? posibilitatea de a corecta
posibile erori. Organiza?ia î?i preia angajamentul de a proteja datele
personale ale clien?ilor ?i de a nu le furniza.

·        
Securitatea
tranzac?iei – clientul trebuie asigurat c? se afl? într-un mediu sigur ?i c? nu
este expus niciunui fel de pericol de tip fraudulos. Totodat?, consumatorii
trebuie informa?i cu privire la drepturile pe care le au în cazul unei
tranzac?ii frauduloase.

·        
Returnarea produselor –
clientul trebuie informat despre condi?iile de returnare a produselor, perioada
în care aceast? op?iune este valabil? ?i eventualele costuri de returnare.

·        
Desf??urarea contractului
– societatea comercial? trebuie s? informeze clientul cu privire la disponibilitatea
în stoc a produsului dorit, confirm?ri de expediere sau termene de livrare din
momentul expedierii.