Adana’da sald?rganlar?n arkada?? Sa?l?k Bilimleri Hem?irelik FakültesiAdana’da sald?rganlar?n arkada?? Sa?l?k Bilimleri Hem?irelik Fakültesi

Adana’da bindi?i
dolmu?ta darp edilen i?itme engelli Agit Acun’un sald?rganlar?ndan Ahmet
Günsel, Engelli oldu?unu bilseydik darp etmezdik ifadelerini kulland?.

 

??itme engelli Agit Acun, 11 Ocak’ta bindi?i dolmu?ta dört
ki?inin sald?r?s?na u?rad?. Sald?rganlar Ahmet Günsel, Ça?r? Can Çay, ?smail
Kaçmaz ile Ahmet Bedir emniyet güçleri taraf?ndan yakaland?. Sald?rganlar ç?kar?ld?klar?
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tutuklanan sald?rgan Ahmet Günsel, Acun’un engelli oldu?unu
bilmediklerini söyledi. Günsel,  Acun’un
kendilerine el hareketi ile problemin ne oldu?unu ve sonra yumruk att???n?
söyledi. Arkada?lar?n?n ise bunun üzerine ona sald?rd???n?, di?er arkada?? O.T.
ise kavgaya hiç kar??mad?. Engelli oldu?unu bilseydik darp etmezdik ifadelerini
kulland?.

Olaya kar??mayan sald?rganlar?n arkada?? Sa?l?k Bilimleri
Hem?irelik Fakültesi ö?rencisi O.T. (23) verdi?i ifadede arkada?lar?n?
engellemeye çal??t???n?, araçtan indirdi?ini söyledi. ?fadesinin devam?nda,
olay günü alkollü olduklar?n?, biraz yüksek sesle konu?tuklar?n? ve Kaçmaz’?n
önüne oturan arkada??n arkaya dönüp dönüp bakt???n? ifadelerinde kulland?.

?smail Kaçmaz, Tamam anlad?k tarz?nda omuzuna dokundu?unda
ise bu hareketi yanl?? anlam?? olacak ki Ahmet Günsel’e do?ru yumruk sallad?.
Di?er arkada?lar da bunun üzerine ayakland? ve vurmaya ba?lad?.

Agit Acun ise ifadesinde ilk yumru?u att???n? kabul etti.
Acun, i? ç?k???nda dolmu?a bindi?ini, bir ki?inin arkas?ndan s?rt?na
dokundu?unu ve kendisine el hareketi ile kar??l?k verdi?ini ifade etti. Yan?na
gelen ki?inin kendisine el hareketi yapt???n? bunun üzerine de ona yumruk
att???n?, ard?ndan üçünün kendisine sald?rd???n? belirtti.