ARALIN salita. ________ 5. Paglalapat ng personalARALIN salita. ________ 5. Paglalapat ng personal

ARALIN
1

MGA SIMULAIN NG PAGBASA

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

MGA
LAYUNIN:

1.    Natutukoy ang mga katangian maging ang halaga ng
Pagbasa sa pang – araw – araw na pamumuhay;

2.    Naipaliliwanag ang mga proseso sa pagbasa; at,

3.    Napahahalagahan ang pagbasa bilang isa sa mga makrong
kasanayan na nangangailangan ng malalimang pag-unawa sa salita sa pamamaraang
ligwistika at semantiks sa loob ng teksto.

 

 

PANIMULANG GAWAIN

 
Sa pagbabasa ng
isang paborito mong teksto, ano ang mga pamamaraan na madalas Mong
isinasagawa upang mas mapadali ang iyong binabasa? Lagyan ng bilang ang
patlang ayon sa nais na pagkakasunod – sunod.
 
________ 1. Pag –
unawa sa kabuuang kasaysayan na nakapaloob sa teksto.
 
________ 2.
Paglikha ng hinuha batay sa tekstong binasa.
 
________ 3.
Pagpapamalas ng Focus Group Discussion.
 
________ 4. Pag –
unawa sa mga di pamliyar na salita.
 
________ 5.
Paglalapat ng personal na karanasan sa tekstong binasa.
 
________ 6. Panimulang
pagbasa ng teksto.
 
________ 7.
Paglikha ng mga katanungang may kaugnayan sa tekstong binasa.
 
________ 8.
Talakayan sa paglikha ng posibleng titulo sa tekstong binasa.
 
________ 9.
Paghahanap ng wastong kasagutan sa mga salitang hindi pamilyar.
 
________ 10. Pag –
uugnay ng mga napapanahong isyu sa tekstong binasa.

 

 

 

KAHALAGAHAN NG PAGBASA

1.   
Nakatutulong sa paglinang ng talino at isipan ang pagbasa.
ng mambabasa.

Ang husay ng isang tagapagpahayag
ay nagsisimula sa matiim na paggamit ng kanyang wika. Marami ang nagsasabing
ang unang pamantayan kung paano makikita ang lawak ng kaalaman ng isang
tagapagpahayag ay sa uri ng mga salitang kanyang ginagamit sa tuwing siya ay
nabibigyan ng pagkakataon maghayag ng kanyang ideya hinggil sa mga bagay-bagay.
Sa bawat isyu na nangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sinasabing ang
isa sa mga sukatan nito ay ang kakayahan ng mambabasa na magkaroon ng malawak
na kakayahan na timbangin ang kaibahan o ang pagkakapareho ng wika na nais na
gamitin. Pwede rin na tingnan kung ang lipunan na kinabibilangan ay tanggap ang
uri ng bokabularyong ginamit.

Sinasabing ang sukatan ng isang
mahusay na tagapagsalita ay nakabatay rin sa uri ng nagsasalita na ang pinaka
batayan ay maaari ring makuha sa mga uri ng teksto na kanyang binabasa. Marami na
rin ang mga naging tanyag sa iba’t ibang larang na ang naging puhunan nila ay
ang kanilang husay sa pagsasalita gamit din ang kanilang husay sa pag – unawa
sa mga paksang na ang naging kanilang puhunan ay ang talino nila sa pagbabasa.
Sa madaling sabi, ang husay sa pag – unawa ay nakatutulong na linangin at
mapalawak ang kaalaman at kasabay nito ay ang pagiging mayaman ng bokadura na
isang indibidwal,na magsisilbing puhunan ng bawat isa sa kanilang karera.

Sa pagbabasa nagiging ganap ang pagkatao – napayayaman ng pagbabasa
ang kaalaman at ang kakayahan ng bawat mambabasa na mas maging malawak ang
kaisipan at maging mapanuri sa kung ano at paano makatutulong sa kanyang
lipunan. Sa bisa ng mayamang bukal ng kaalaman gamit ang pagbabasa
nauunawan ng isang tagapagbasa ang relasyon nang nakaraan sa panahong
kasalukuyan, at kung paano nito nahuhubog ang katauhan ng bawat isa sa
atin. Sa madaling sabi, nakikita ng isang mahusay na mambabasa ang
kakayahan at ang hangganan ng bawat isa sa atin. Maging ang paggagad ng
posibleng solusyon sa isang isyu ay bunga na rin sa wastong paglalapat ng
plataporma na ang batayan ay pagbabasa.
Ang pagbasa ay susi – pinagsisimulan ng lahat ng bagay gaya ng
pananaliksik na magigiging kapaki – pakinabang sa lahat. Nagsisilbing hanguan
ng iba’t ibang uri ng diskurso at iskolarling na pag – aaral na maaaring
magsilbing pundasyon ng lahat ng mga bagay na gustong sabihin sa bisa ng
mga detalye na nababasa natin, napayayaman nito ang kaalaman na may
wastong datos na nagagamit sa pagpapaunlad ng bawat kalakaran sa ano mang
disiplina. Ito ay nangangailangan pa rin ng maigting na pagsusuri na
nakabatay sa wastong pag – unawa sa isang teksto na ang pangunahing
puhunan ay unawain nang mahusay ang isinasaad sa tekstong binasa.

 

 

 

 

 

Ang pagbasa ay nagsisilbing inspirasyon – nagsisilbing bahagi ng
buhay ng bawat mambabasa ang buhay ng iba, kung kaya’t ang mahusay na pag
– unawa sa kanyang nakaraan kung bakit at paano siya kumilos, magsalita sa
panahong kasalukuyan ay may relasyon. Iminumulat ang kaugnayan at
kahalagahan ng bawat detalye sa buhay,kalagayang panlipunan, kultural na
kaibahan ng bawat isa upang maunawaan ang tamang aplikasyon o aksyon na
ilalapat.

Kahulugan ng pagbasa

Ang pagbasa ay pag – unawa at paggagad ng mga  simbolo at konsepto – sa pag – unawa,
ang unang dapat isa – alang – alang ng isang mambabasa bago ang aplikasyon
ay ang mga simbolong nakapaloob sa teksto. Halimbawa nito ay ang larawan
ng isang susi, maaaring sa pananaw ng iba ito ay literal na susi lamang
samantalang sa iba ay may mas malalim na kahulugan, maaari nitong tukuyin
ang daan patungo sa minimithi nating tagumpay. Sa madaling sabi, ano man
ang maging reaksyon sa bagay na nabasa ay nagsisimula sa wastong – pag –
unawa at sa pagbuo ng tamang konsepto na nakabatay sa bawat simbolo na
ginamit.
Ang pagbasa ay pag – unawa sa wika ng may akda – sa mabisang
pagbasa mauunawaan kung anong uri ang nais palutangin ng awtor sa kanyang
isinulat, nais ba niyang magpabatid? 
Siya ba’y nagnanais magpanukala ng isang proposisyon? Mas gusto ba
niyang gumamit ng mga ebedensiya o kumbinsihin ang isang tao o grupo na
pumanig sa isang paniniwala. Dapat din na mahusay kumilala ang nagbabasa
kung ang kultura, disiplinang kinabibilangan ay naka – aapekto kung paano
at anong uri ng wika ang ginamit.

Sa ganitong paraan
nagkakaroon ng pagtataya sa mga simbolong nakalimbag at sa mensaheng nais
palutangin ng awtor sa kanyang mambabasa. Ibig sabihin matutulungan nito ang
nagsusuri na hamunin ang sarili na mag – isip nang may lalim.

Ang pagbasa ay isang bahagi ng komunikasyon – ito ay nakahanay sa
makrong kasanayan gaya ng pakikinig na nangangailangan ng wastong pag –
iisip, pagtitimbang ng konsepto ng realidad, balidasyon kung valid o
opinyon ang ipinakikita sa teksto. Sa madaling salita ipinakikilala nito
ang iba’t ibang kaisipan na sa huli ang nagbasa  ang siyang magpapasya. Ikalawa ay ang
pagsasalita na dapat matutuhan ng nagbabasa kung ano ang pagkakaiba ng
pangangatwiran, pagsasalaysay, panghihikayat o pagtatalo. At ang lahat ng
bagay o kabuuan na makukuha mula sa una at ikalawang bahagi ng makrong
kasanayan ay maaaring isulat. Magiging mas kapaki – pakinabang kung ito ay
mababasa ng iba pang may interes sa paksang tinalakay ng may akda.
Ang pagbasa ay pahulaan o psycholinguistic game – hinuhubog dito
ang kakayahan ng mambabasa sa panghuhula, paghahaka o paglikha ng tamang
prediksyon na nakabatay sa tekstong binasa. Nagkakaroon ng wastong
kabatiran ang mambabasa ng mahusay na paghuhusga na nakabatay sa mga
hudyat na ipinakikita sa teksto. Sa pamamagitan ng wastong paglalatag ng
sapat na ideya dito nakalilikha ng tamang hula at nakalilikha ng
kalkuladong kasagutan.

 

 

 

 

Katangian ng pagbasa

Ang pagbasa ay hindi imposibleng maisagawa – ano mang oras tayo ay
maaaring magbasa depende sa kung ano ang gusto nating basahin. Kung ito ay
pangangailangang pang – akademiko gaya ng takdang gawain sa paaralan,
gumagamit tayo ng mga batayan upang mas maging makatotohanan at
makapagpasa sa takdang araw na ibinigay ng iyong guro. Maaari ring ito ay
pampalipas oras sa mga panahong tayo ay nangangailngan ng panahon na
huminto at magkaroon ng panahong na maglibang o kaya kung may mga
hinahanap tayong kahulugan ng salita at kung paano ito gagamitin.
Samakatuwid ang pagbasa ay masasabing pangangailngan ng bawat isa upang
makamit ang hinihingi nating pagkatuto.
Ang pagbasa ay may iba’t ibang hadlang sa pag – unawa – nagiging
mahirap ang wastong pag – unawa sa tekstong binasa kung ang mismong
mambabasa ay may mga suliraning kinakaharap sa pagbabasa gaya ng lawak ng
vokabularyo na alam niya at kung alam naman niya ay paano naman niya ito
gagamitin sa pambalarilang kayarian. Pangalawa ay ang istilo ng awtor na
nakabatay sa teksto na kanyang isinulat, ano ang inaasahan ng mambabasa na
maaari nitong makuha matapos mabasa ang teksto, at ano ang interpretasyon
na maaaring mabuo matapos na maunawaan ang mga kahulugan sa teksto na
ginamit. Maaari ring makita ang pamamaraan o istilo ng awtor. Ang mahusay
na pag – unawa sa teksto ay nakapagpapabilis sa pag – unawa.

 

 

 

 

Hakbang sa pagbasa

  Ipinaliwanag ni William Gray ang ilan sa mga
hakbang na dapat gawin upang mas maging mabisa ang pag – unawa sa pagbasa.
Tungkulin nito na mas maging mahusay ang pag – unawa, pagsusuri,at pagbibigay
ng wastong konsepto sa mga mga nakalatag na simbolo.

 

1.    Persepsyon – ito ay hakbang upang higit na makilala ang
mga nakalimbag na simbolo, dito nakapaloob ang wastong pagbigkas sa mga
simbulong binasa.

2.    Komprehensyon – ang abilidad ng mambabasa na maunawaan
kung ano ang nagaganap sa teksto. Kabilang din dito ang kakayahan ng mambabasa
na gamitin ang kanyang malawak na pag – iisip sa wastong pagtataya ng mga
detalye na nakapaloob sa binasa. Dito matutulungan ang mananaliksik o ang
mambabasa na parehong hasain ang kakayahan sa pag – unawa at ang kasunod ay ang
paghanap ng wastong kahulugan ng mga salitang gagamitin.

3.    Reaksyon – ang wastong paghatol o pagpapasya ang
siyang nalilikha matapos maunawaan ang bagay na binasa maaari itong mahati sa
dalawang uri ang una ay tinatawag na intelektwal na pagtataya na nakabatay sa
mga ebidensyang makikita sa mga tekstong ginamit. Ang ikalawa’y emosyunal na
nangingibabaw ang damdamin sa kadahilanang maaaring may bahagi sa buhay ng
tagapagbasa ang naging bahagi ng paksa. Ang isang katangian ng mambabasang
Pilipino ay ang pangingibabaw ng damdamin. Masasabing may mga pwersang maaaring
makapagpabago sa daloy ng paksang nais talakayin, ngunit dapat tandaan ng mga
magsasagawa ng pag – aaral na dapata unahin ang mga nakalatag ng ebidensya na
magpapatunay sa mga pag – aaral na isinasagawa.

4.    Asimilasyon – ang katangian nito ay ang pag – ugnayin
ang dati ng kaalaman sa mga bagay na makukuha na bago sa alin mang babasahin na
nakatutulong na mas paghusayin ang taglay na kaalaman ng mambabasa. Maging ang
karanasan ng mismong nagbabasa ay mabisang dulog upang mas mapalawak ang paksa
na gustong talakayin, ito ay makapagbibigay ng mga wastong paglalapat ng ideya
sa kapakinabangan ng mga magbabasa.

 

Pattern sa pagbasa

 

1.    Scanning – ito ay ang paghahanap ng direktang
informasyon sa isang pahina. Ilan sa mga mabisang halimbawa nito ay ang
sumusunod: pagtingin sa pangalan o apelyido ng kaibigan sa contacts gamit ang
cellphone, resulta ng mag – aaral na nakapasa sa eksaminasyon.

2.    Skimming – isang uri ng mabilisang pagbasa na kayang
isagawa ng nagbabasa upang maunawaan ang kabuuang informasyon. Ang pagpili ng
gustong babasahin, pagsilip sa mga kabanata ng nobela na itinakda ng kanilang
guro o ang paghahanap ng wastong batayan sa pananaliksik na kanilang isasagawa
ay ang mga bagay na nakapaloob dito.

3.    Previewing – bago tuluyang basahin ng buo ang isang
babasahin ang mga bagay na isinasagawa ng magbabasa ay tingnan ang titulo o ang
pabalat ng aklat ang heading o ang buod. Para sa iba mahalaga ito upang hindi
masayang ang panahon ng gagamit at makapaghanap pa ng iba na maaaring may
kabuluhan sa bagay na pag – aaralan.

4.    Casual reading – uri ng pagbasa na di palagiang
ginagawa gaya ng pagbabasa ng babasahin habang may hinihitay o nagpapatay ng
oras.

5.    Pagbasa upang lumawak ang informasyon – layunin nito
ay makakuha ng makabagong informasyon. Pinaka magandang halimbawa nito ay ang
pagbabasa ng batayang aklat bilang bahagi ng paghahanda sa mahabang pagsusulit.

6.    Masusing pagbasa – isinasagawa kapag may mga pag –
uulat ang mag – aaral, nagkakaroon ng masusing pagbabasa upang makita kung ano
pa ang dapat baguhin o idagdag bilang bahagi ng iskolarling na pangangailangan
sa bagay na iuulat sa harap ng klase.

7.    Re – Reading – ang mga tayutay na nakapaloob sa mga
akdang pampanitikan ay humahamon sa 
mambabasa na unawain ang literal na kahulugan sa pamamagitan ng muling
pagtingin sa mga salita o dili kaya’y paghanap ng literal na kahulugan nito sa
panahong kasalukuyan. Sa daigdig ng millenials hinahamon ang grupong ito na
muling balikan ang mayamang kultura natin kung mga akdang pampanitikan ang pag
– uusapan. Ang muling pagbasa ay makatutulong na malinaw ang bagay na dapat
maunawaan, makita ang kaibahan o ang pagkakapareho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAWIN MO!

Indibidwal na Gawain

Tukuyin ang kasanayan
sa pagbasa na hinihingi ng mga sumusunod na sitwasyon.

 

___________ 1.
Listahan ng eksaktong oras ng pag – alis at pagbalik ng barko sa Calapan
Mindoro.

__________ 2. Ang
Time Magazine kung saan feature ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang
makulay na buhay pulitika.

__________ 3. Ang
Facebook home page sa internet

__________ 4. Pananaw
ng editor hinggil sa isang isyu sa inyong probinsya

__________ 5. I am
Ready at ulat panahon mula sa GMA Chanel 7

__________ 6. Ang
Maikling Kwento

__________ 7. Ang
Dagli

__________ 8. Ang
email mula sa iyong Boss sa pinapasukan mong trabaho

__________ 9. Mga
hakbang kung paano magluto ng Pork Estopada

__________ 10. Ang
mga piling nobela ni Dr. Jose Rizal

 

 

 

 

 

 

 

Mga Teorya sa Pagbasa

Teoryang Bottom – Up – sa teoryang ito ipinaliliwanag na ang
pagkatuto ng isang tagapagbasa ay sa teksto o sa aklat patungo sa isipan
ng mambabasa. Nagsisimula ito sa pag – unawa ng simbolo, salita, parirala
bago makalikha ng pangkalahatang impresyon sa bagay na binasa. Ang tanging
tungkulin lamang dito ay maulit ang detalyeng nabasa o patuloy na binabasa
upang maging pamilyar ang mambabasa sa paraang ito nagkakaroon ng balidong
paghushusga kung ano ang bago na natutuhan.
Teoryang Top – Down – ang mambabasa ay sinasabing aktibong miyembro
na nangangailangan ng kaalaman patungo sa teksto na binabasa. Ang wastong
paggamit ng wika ay nakabatay rin sa karanasan ng nagbabasa. Kung ito ay
wala maaari ring makaapekto ito sa bahagi ng tekstong binabasa.
Teoryang Interaktiv – ang mahusay na paggamit ng mambabasa sa wika
at maging ang kaisipan na nais na palutangin ng awtor sa kanyang akda.
Kung ito ay paano inuunawa ng mambabasa ay siya namang dapat makuha sa
interaktibong relasyon ng awtor sa nagbabasa at ang tungkulin ng nagbabasa
at ng awtor. Sa toeryang ito ipinakikita na ang pagbasa ay isang proseso
na nangangailangan ng maigting na pag – unawa sa relasyon ng unang bahagi
hanggang sa huli.
Teoryang Iskima – may kaalaman ng taglay ang mambabasa ngunit sa
teoryang ito ang dahilan na lamang ng mambabasa kung bakit siya ay
nagbabasa ay upang kumpirmahin na tama at kung ano ang mga bagay na dapat
linangin kung may pagkakamali man. Masasabi rin na ito ay bahagi ng
komprehensyon ng pagdaragdag sa mga nauna nang bagay na natutuhan.