ChestionarulUn este orice produs pe care utilizatoriiChestionarulUn este orice produs pe care utilizatorii

ChestionarulUn chestionar este un instrument de cercetare care const? dintr-o serie de întreb?ri ?i alte solicit?ri în scopul colect?rii de informa?ii de la responden?i. Chestionarele sunt frecvent utilizate în cercetarea cantitativ? de marketing ?i cercetarea social?. Ele reprezint? o metod? valoroas? de colectare a unei game largi de informa?ii de la un num?r mare de indivizi, deseori denumi?i responden?i. Construirea unui chestionar bun este esen?ial? pentru succesul unui sondaj. Întreb?rile necorespunz?toare, ordonarea incorect? a întreb?rilor, scalarea incorect? sau formatul de chestionar incorect pot face sondajul valoroas?. O metod? util? de verificare a unui chestionar ?i de asigurare a faptului c? acesta capteaz? cu precizie informa?iile inten?ionate este de a pretesta între un subgrup mai mic de responden?i viza?i.Lansarea unui produsDezvoltarea unui produs nou este probabil cea mai complicat? întreprindere a societ??ii moderne, care necesit? participarea tuturor disciplinelor. Toate aceste departamente lucreaz? împreun? ?i într-o manier? concentrat? ?i coordonat?, lansarea produsului este punctul culminant al efortului ?i muncii pe care echipa de dezvoltare a noului produs le-a investit. Se utilizeaz? un nou produs cu sprijinul cercet?rii de pia??.Pentru un consumator, un produs nou este ceea ce crede c? este “nou” pentru el însu?i. Pentru un comerciant, orice element de produs care este diferit de forma de pia?? de pe pia?? anterior este, în orice mod, un produs nou, este orice produs pe care utilizatorii îl trateaz? ca o completare a ofertelor de pia?? disponibile.Ilhan, Y., Impact and Role of Market Research in New Product Launch Process, 2012Cercetarea de marketingCercetarea de marketing este deosebit de important? pentru activitatea unei organiza?ii în general ?i în special pentru sistemul de marketing. Pe baza cercet?rii de marketing, o organiza?ie poate înv??a despre caracteristicile componentelor de mediu pentru a identifica amenin??rile ?i oportunit??ile care le provin. Pe baza cercet?rii de marketing, identific?m nevoile ?i cerin?ele consumatorilor, care sunt absolut necesare în ghidarea politicilor de marketing specifice fiec?rei componente a mixului de marketing.Ce este un produs?Criteriile-cheie pentru a stabili dac? un anumit produs este nou, pia?a pe care o inten?ioneaz? îl percepe. În cazul în care cump?r?torii percep c? un element dat este semnificativ diferit (de la bunurile competitive care sunt înlocuite într-un aspect / performan?? caracteristic?), acest produs este un produs nou.Dezvoltarea de noi produse Este crearea ?i ajustarea bunurilor ?i serviciilor pentru a satisface cerin?ele clien?ilor. În crearea ?i ajustarea produselor pentru a satisface cerin?ele clien?ilor, managementul trebuie s?-?i dea seama c? este primordial în afacerea de a oferi satisfac?ie. Oamenii î?i cheltuiesc banii pentru a-?i atinge satisfac?ia ?i nu caracteristicile tehnice specifice ale elementului achizi?ionat. Din acest motiv, cercetarea de marketing în nevoile ?i dorin?ele pie?ei inten?ionate este foarte important? pentru dezvoltarea produselor.Cercetarea cantitativaCercetarea cantitativ? se refer? la cercetarea empiric? sistematic? a propriet??ilor ?i fenomenelor cantitative ?i a rela?iilor lor. Obiectivul cercet?rii cantitative este dezvoltarea ?i utilizarea modelelor matematice, a teoriilor ?i / sau a ipotezelor legate de fenomene. Procesul de m?surare este esen?ial pentru cercetarea cantitativ? deoarece asigur? leg?tura fundamental? între observa?ia empiric? ?i exprimarea matematic? a rela?iilor cantitative. În ?tiin?ele sociale, cercetarea cantitativ? este folosit? pe scar? larg? în psihologie, economie, sociologie, marketing, s?n?tate comunitar?, s?n?tate ?i dezvoltare uman?, genuri ?i ?tiin?e politice, ?i mai pu?in frecvent inantropologie ?i istorie. Cercetarea în ?tiin?ele matematice, cum ar fi fizica, este de asemenea “cantitativ?” prin defini?ie, de?i aceast? utilizare a termenului difer? în context. În ?tiin?ele sociale, termenul se refer? la metode empirice, originare atât din pozitivismul filosofic, cât ?i din istoria statisticilor, care contrasteaz? cu metodele de cercetare calitative. Metodele calitative produc informa?ii doar în privin?a cazurilor particulare studiate, iar concluziile mai generale sunt doar ipoteze. Metodele cantitative pot fi folosite pentru a verifica care dintre aceste ipoteze sunt adev?rate.Cercetarea cantitativ? se face, în general, prin metode ?tiin?ifice, care pot include:· Generarea de modele, teorii ?i ipoteze· Dezvoltarea instrumentelor ?i a metodelor de m?surare· Controlul experimental ?i manipularea variabilelor· Colectarea datelor empirice· Modelarea ?i analiza datelor· Evaluarea rezultatelorCercet?torii vor avea una sau mai multe ipoteze. Acestea sunt întreb?rile pe care doresc s? le adreseze, care includ predic?ii despre posibilele rela?ii dintre lucrurile pe care doresc s? le investigheze (variabilele). Pentru a g?si r?spunsuri la aceste întreb?ri, cercet?torii vor avea, de asemenea, diferite instrumente ?i materiale (de exemplu, hârtie sau teste de computere, liste de verificare a observa?iilor etc.) ?i un plan de ac?iune definit cu acurate?e. Datele sunt colectate prin diverse proceduri, pentru statistic?. În zilele noastre, acest lucru se realizeaz? cu ajutorul unor pachete computerizate statistice sofisticate. Analiza permite cercet?torilor s? determine în ce m?sur? exist? o rela?ie între dou? sau mai multe variabile. Aceasta ar putea fi o asociere simpl? (de exemplu, persoanele care exercit? o tensiune arterial? zilnic?) sau o rela?ie de cauzalitate (de exemplu, exercitarea zilnic? conduce de fapt la sc?derea tensiunii arteriale). Analiza statistic? permite cercet?torilor s? descopere rela?ii de cauzalitate complexe ?i s? desemneze în ce m?sur? o variabil? influen?eaz? o alt? variabil?.Obiectivitatea este foarte important? în cercetarea cantitativ?. În consecin??, cercet?torii se str?duiesc s? evite propria lor prezen??, comportament sau atitudine care afecteaz? rezultatele (de exemplu schimbând situa?ia studiat? sau f?când participan?ii s? se comporte diferit). Ei, de asemenea, analizeaz? în mod critic metodele ?i concluziile lor pentru eventualele prejudec??i.Principalul accent al cercet?rii cantitative este asupra ra?ionamentului deductiv, care tinde s? treac? de la general la cel specific. Aceasta este uneori men?ionat? ca o abordare de sus în jos. Valabilitatea concluziilor se dovede?te a fi dependent? de unul sau mai multe premise (declara?ii anterioare, constat?ri sau condi?ii) fiind valabile.