Chi?c Xiaomi Redmi 4X ?? ??m b?oChi?c Xiaomi Redmi 4X ?? ??m b?o

Chi?c ?i?n tho?i Xiaomi Redmi 4X sau khi ra m?t ?ã nh?n ???c s? quan tâm r?t l?n v?i ng??i dùng vì s? ti?n b? ra không quá l?n nh?ng l?i ???c tr?i nghi?m và s? d?ng nh?ng công ngh?, tính n?ng t?t.  Tuy nhiên, ?a ph?n dòng ?i?n tho?i c?a Xiaomi là hàng xách tay nên ?? tránh ???c r?i ro có khi mua máy. Trong bài vi?t này chúng tôi xin h??ng d?n cách ch?n mua máy Xiaomi Redmi 4X ?? ??m b?o mua hàng chính hãng, ch?t l??ng t?t.Cách ki?m tra h?p máy xem máy còn nguyên Seal hay khôngHi?n nay t?i th? tr??ng Vi?t Nam chi?c Xiaomi Redmi Note 4X ?ã ???c bày bán t?i nhi?u c?a hàng v?i m?t m?c giá r?t h?p d?n. Tuy nhiên, c?ng không th? tránh kh?i ???c nh?ng s?n ph?m kém ch?t l??ng, b? l?i. Vì th?, vi?c ??u tiên khi ch?n mua máy, b?n nên ki?m tra xem máy có còn nguyên seal hay không.Nh?ng chi?c ?i?n tho?i còn nguyên seal ph?i còn nguyên h?p và trên h?p còn nguyên tem niêm phong c?a t? hãng ?ó t? khi xu?t x??ng. H?p c?a Xiaomi Redmi Note 4x ???c làm b?ng gi?y tái ch? vì v?y h?p c?a máy r?t ch?c ch?n, m?t tr??c c?a máy ???c in s? 4X ? gi?a h?p và ???c d?p chìm dùng tay s? lên có th? c?m nh?n ???c dòng ch? này. Ngoài ra, ? góc ph?i màn hình s? ???c in phiên b?n Ram và Rom c?a máy.Thông th??ng, m?t sau c?a ?i?n tho?i ch?a các thông tin c? b?n nh?: Tên máy, b?ng t?n, IMEI, các thông s? c? b?n…T?t c? nh?ng thông này ??u ???c in rõ ràng và s?c nét không b? m?, nhòe, hay b? t?y xóa. Chính vì v?y, khi ?i mua Xiaomi Redmi Note 4X b?n nên tránh nh?ng s?n ph?m mà ch? m? nh?, t?y xóa… vì r?t có th? ?ây là hàng kém ch?t l??ng hay hàng d?ng.Ki?m tra hình th?c và các tính n?ng c? b?n c?a Xiaomi Redmi Note 4XN?u là máy m?i 100% nên khi kh?i ??ng máy lên s? s? d?ng rom m?c ??nh c?a Trung Qu?c và không ???c h? tr? Chplay b?i t?i th? tr??ng Trung Qu?c không s? d?ng d?ch v? c?a Google.Ki?m tra IMEI c?a máy b?ng cách: b?m mã *#06# >>g?i và ki?m tra xem s? IMEI có trùng v?i thông tin IMEI trên v? h?p hay ? sau l?ng hay không.M?t b??c quan trong n?a là b?n hãy ki?m tra tính n?ng c?a máy b?ng cách truy c?p bàn phím r?i nh?n mã *#64663#*#*, khi ?ó máy máy s? nh?y vào m?c test các tính n?ng c?a máy. T?i ?ây s? có có kho?ng 30 tính n?ng c? b?n, ??ng b? qua b?t k? tính n?ng nào nhé.Ki?m tra hình th?c máy c?a Xiao Redmi Note 4XSau b?n ?ã ki?m tra các thông tin ? h?p c?ng nh? các tính n?ng c?a máy thì ti?p theo b?n nên ki?m hình th?c máy. Vì là máy m?i nguyên Seal chính vì v?y khi m? h?p ra thì máy v?n còn Seal ? m?t tr??c c?ng nh? m?t sau. Ti?p theo, ki?m tra toàn b? hình th?c c?a máy ?? ??m báo nó m?i 100% không xu?t hi?n b?t kì v?t x??c nào, ??c bi?t, các chân k?t n?i nh? c?ng s?c và chân tai nghe ??u v?n còn m?i không có d?u v?t ?ã qua s? d?ng. Sau ?ó hãy dùng tay nh?n vào các c?nh ?? xem ph?n m?t kính có ?p ?p so v?i ph?n vi?n c?a máy hay là không ?Ch?n n?i mua uy tín là ?i?u quan tr?ngTrên ?ây là các cách ?? b?n có th? t? tin ?i mua Xiaomi Redmi Note 4X dù b?n không am hi?u v? công ngh?. V?i nh?ng b??c ki?m tra ? trên, b?n s? ch?n mua ???c m?t s?n ph?m m?i 100% và chu?n chính hãng Xiaomi. Th? nh?ng, ?? ?i?n t? luôn có nh?ng r?i ro nên vi?c l?a ch?n ??a ch? bán hàng uy tín cùng v?i ch? ?? b?o hành uy tín dài lâu là ?i?u khách hàng c?n ph?i ??c bi?t quan tâm, nh?t là nh?ng n?i cho b?n ??i máy trong m?t th?i gian c? th? n?u có phát sinh l?i do nhà s?n xu?tV?i nhi?u n?m kinh nghi?m kinh doanh các dòng ?i?n tho?i nói chung và các dòng Xiaomi nói riêng. Maxmobile là m?t trong nh?ng ??a ch? ?ang phân ph?i Xiaomi Redmi Note 4X t?i Hà N?i, HCM v?i giá r?t h?p d?n. Kèm theo ?ó là ch? ?? b?o hành dài h?n, ??i m?i trong 15 ngày ??u n?u có b?t k? l?i h? h?ng nào x?y ra do nhà s?n xauast. ??c bi?t, Maxmobile cam k?t bán hàng chính hãng nói không v?i hàng nhái hàng kém ch?t l??ng