Çin ve ç?k?? yap?lamaz.Çin grup vizesine ba?vuruÇin ve ç?k?? yap?lamaz.Çin grup vizesine ba?vuru

Çin Halk Cumhuriyeti 15 ?ubat 2016 tarihinden itibaren bireysel turistik vize ba?vurular?n? kald?rd???n? bildirmi?tir. Buna istinaden Çin’e turistik amaçlarla gidecek olan ki?ilerin ba?vurdu?u turistik vize ba?vurular? kabul görmeyecektir. Konsolosluk taraf?ndan yaln?zca turistik amaçl? grup vize ba?vuru i?lemleri kabul edilecektir. Çin grup vizesi Çin’e seyahat amac?yla gidecek olan ki?ilerin pasaportlar?na bas?lmay?p ayr?ca bir ka??da haz?rlan?r ve ç?kt?s? pasaportun aras?nda ta??n?r. Çin grup vizesi Çin’e giri? ve ç?k?? i?lemlerinde kullan?lmak üzere 2 ayr? ka??da bas?lmaktad?r. Giri?te giri? vizesinin oldu?u ka??d? ç?k??ta ise ç?k?? vizesinin oldu?u ka??t s?n?rdaki görevlilere ibraz edilmelidir. Çin grup vizesinin bas?l? oldu?u ka??tlar?n giri? ve ç?k?? i?lemlerinde beyan edilmemesi halinde ülkeye giri? ve ç?k?? yap?lamaz.Çin grup vizesine ba?vuru yap?labilmesi için en az 5 ki?inin olmas? zorunlulu?u vard?r. Grup vizesine sahip olan ki?iler Çin’e ayn? anda giri? yapmak zorunluluklar? bulunmamaktad?r. Çin grup vizesine sahip olan ki?i tek ba??na Çin’e giri? yapabilir. Fakat Çin grup vizesine ba?vuru yapmak için 5 ki?inin olmas? zorunlulu?u vard?r.Çin Halk Cumhuriyeti vize uygulamalar? kapsam?nda T.C. Umuma Mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk Vatanda?lar?na vize uygulan?r. Hizmet pasaportu, Hususi pasaport, Diplomatik pasaport sahibi Türk Vatanda?lar?n?n 30 güne kadar Çin’e olan ziyaretlerinde vize almalar?na gerek yoktur. Çin Halk Cumhuriyeti vize uygulamalar?na istinaden Türk Vatanda?lar?na kap?da vize ba?vurusu yoktur.Çin’e turistik seyahat yapmak isteyen ki?iler, Çin hükümeti taraf?ndan uygulamaya konulan grup vizesini almalar? gerekir. Çin Halk Cumhuriyeti 15 ?ubat 2016’da bireysel turistik vize ba?vurular? yerine, Çin’e turistik amaçla seyahat edecek olan ki?ilerin grup vizesine ba?vuru yapmalar? gerekti?ini belirtmi?ti. Çin grup vizesi sahibi olabilmek için en az 5 ki?inin ayn? anda ba?vuru yapmas? gerekmektedir. Çin grup vizesi alan ki?i, Çin’e tek ba??na, yan?nda grup olmaks?z?n giri? yapabilir. Fakat grup vizesi ba?vurusu yapabilmek için 5 ki?i ?art? konsolosluk taraf?ndan zorunludur.Çin Grup Vizesi Nedir?Çin’e turistik ziyaret yapmak isteyen ki?iler, Çin’in uygulam?? oldu?u vize türlerinden Çin turistik grup L vizesine sahip olmalar? gerekmektedir.Çin Halk Cumhuriyeti 15 ?ubat 2016 tarihinde ?ahsi turistik vize ba?vuru i?lemlerini kabul etmeyip turistik grup vizesi ba?vurular?n? kabul edece?ini aç?klam??t?r. Dolay?s?yla Çin’e turistik seyahatlerde turistik grup L vizesi kategorisinden ba?vuru yap?lmal?d?r.Çin grup vizesi için ba?vurular yetkili turizm acenteleri ve vize merkezleri arac?l???yla yap?labilece?i gibi Çin Konsoloslu?u’na da direkt olarak ba?vuru seçene?i bulunmaktad?r.Çin grup vizesi Çin’de k?sa süreli ikamet etme hakk? tan?yan bir vize türüdür. Bu sebeple Çin grup vizesi içim ba?vurular konsolosluk taraf?ndan yetkilendirilmi? acenteler üzerinden yap?labilmektedir.Çin grup vizesi ba?vuru i?lemleri Çin ?stanbul Ba?konsoloslu?u’na veya Ankara Çin Büyükelçili?i’ne yap?lmaktad?r. Çin Konsoloslu?u gerekli görmesi halinde grup vizesi ba?vuru sahibini mülakata ça??rabilir veya ek belge talep edebilmektedir. Çin grup vizesi ba?vuru i?lemlerinde vizeyi onaylayan tek makam Çin Konsoloslu?u’dur.Çin Konsoloslu?u bize ba?vuru formunun do?ru doldurulmas?na çok önem vermektedir. Ba?vuru formu eksiksiz, tam, düzgün ve net olarak doldurulup haz?rlanmal?d?r. Çin grup vizesi ba?vuru formu istenildi?i gibi uygun doldurulmazsa ba?vuru reddedilebilir. Çin Konsoloslu?u Çin grup vizesi için gerekli olan evraklar konusunda çok hassast?r, evraklar?n tam olarak gönderilmemesi durumunda süreç olumsuz sonuçlanabilir. Çin Konsoloslu?u  vize ba?vuru i?lemi sonras?nda gerekli görürse ek belge isteyebilmektedir. Çin grup vizesi ile ilgili verilecek karar Çin Konsoloslu?u’nun inisiyatifindedir.Çin Grup Vizesi ?çin Gerekli EvraklarBelediye onay? olan davetiye al?nmas? durumunda grup turist vizesi için gereken evraklar ?u ?ekildedir:Pasaport. En az 6 ay süresi ve iki bo? sayfas?n?n olmas? gereklidir.Foto?raf. 2 adet arka fonu beyaz, önden çekilmi? ve gözlük kullan?lmayan biyometrik foto?raf.Son 6 ay içerisinde Ticaret Odas?, Sanayi Odas?, Esnaf Odas?’ndan al?nan faaliyet belgesinin asl?, ?ah?s ?irketi ise vergi dairesinden al?nan ?slak imzal? vergi mükellefiyet yaz?s?.Vergi levhas? fotokopisi (2016 y?l? onayl? olmal?d?r)Limited ?irket veya anonim ?irket ise ayr?ca ticaret sicil gazetesi fotokopisi.?irket antetli ka??d? üzerine bas?lm?? ka?e imzal? dilekçenin asl?.E-devlet’ten al?nan tam vukuatl? nüfus kay?t örne?i, ikametgah ve adl? sicil kayd?.Firma sahibi ise e-devlet’ten al?nan 4B SGK hizmet dökümü, çal??an ise e-devlet’ten al?nan 4A SGK hizmet dökümü.Nüfus cüzdan? fotokopisiPasaport sahibine ait bilgi formu doldurulmal?d?r.Eski pasaport yoksa ilave ?ngilizce dilekçe gereklidir.Çin’e ilk defa gidecek ki?ilerden ilave olarak ?u evraklar talep edilmektedir.Çin ?stanbul Ba?konsoloslu?u’na hitaben yaz?lm?? ki?inin söz konusu ?irkette hangi tarihten itibaren çal??makta oldu?unu veya hangi ?irketin sahibi ya da orta?? oldu?unu belirten noter onayl? beyanname veya ?irket imza sirküleri asl? da kabul edilmektedir.Önemli Not: Daha önceden Çin Halk Cumhuriyeti’nin hassas ülkeler listesindeki ülkelerden birine giri? yapt?ysan?z ilave olarak Çin ?stanbul Ba?konsoloslu?u’na hitaben o ülkeye giri? nedenini aç?klayan ?ngilizce ?irket dilekçesi ve kan?tlayabilecek i? kontrat? ve fatura gibi ticari evraklar?n temin edilmesi gerekmektedir.Normal ?irket davetiyesi temin edilmesi durumunda yukar?daki evraklar d???nda ?u evraklar?n da sunulmas? gerekmektedir.Davet eden firman?n faaliyet belgesi fotokopisi, faaliyet belgesi üzerinde belirtilen resmi temsilcisinin kimlik fotokopisi.Çal??an ise ya da imza yetkisi olmayan ?irket orta?? ise Çin ?stanbul Konsoloslu?u’na hitaben yaz?lm?? ki?inin söz konusu ?irkette çal??makta oldu?unu belirten noter onayl? beyanname asl?, firma imza yetkilisi ise imza sirküleri fotokopisi.Çin ile ticaret yapt???na dair 10.000 USD üzerinde fatura fotokopisi veya dekont fotokopisi veya ticari sözle?mesi fotokopisiEn az 5.000 USD bakiyesi bulunan pasaport sahibine ya da çal??t??? ?irkete ait güncel 30 günlük banka hesap dökümü.Pasaportu veren kurum Adana, Kayseri, Gaziantep, ?anl? Urfa, Diyarbak?r, Mardin, Hatay, ??rnak, Kilis, Hakkari ve Van gibi illerinden biri ise Çin ?stanbul Ba?konsoloslu?u’na ba?vuru yap?lamamaktad?r.Çin grup vizesi ç?k?? süresi gereken belgelerin tam olarak teslim edilmesi ve vize ba?vuru i?lemlerinde aksi bir durum olmamas? halinde 7 i? günü içerisinde sonuçlanmaktad?r. Çin Konsoloslu?u vize ba?vuru i?lemleri nedeniyle yo?un olmas? veya ek bir evrak istemesi halinde vizenin onaylanma süresi uzayabilmektedir. Bu sebeple vize ba?vurunuzun tarihini do?ru  ve planl? bir ?ekilde belirlemelisiniz.Çin grup vizesi ücretleri belirli zaman aral?klar?nda de?i?iklik göstermektedir. Çin turistik grup vize ücreti iki ülke aras?ndaki sosyal ve ticari ili?kilere ve geli?melere göre de de?i?iklik gösterebilmektedir.