E?itim olan bir ili?ki görülmektedir.Di?er bir yandanE?itim olan bir ili?ki görülmektedir.Di?er bir yandan

E?itim terimi, en genel anlamda bireylerin yeti?tirilmesi, bedensel ve ahlaki e?itimi; okul benzeri kurumlardasistematik bir ö?retim yard?m?yla geli?tirilmesini ifade eder. E?itim terimi biraz daha geni?letilirse; bireyin ailede ba?lay?p ya?ant?s?nda yeni davran??lar ö?renmesine denir.Fidan (2012) kitab?nda e?itiminen genel anlam?yla insanlar? belli amaçlar?na göre yeti?tirme süreci olarak betimlemi?tir. Bu süreçten geçen insan?n ki?ili?i farkl?la??röne sürmü?tür. Bu farkl?la?man?n ise e?itim sürecinde kazan?lan bilgi, beceri, tutum ve de?erler yoluyla gerçekle?ti?ini söylemektedir.Gürgün (2017) bir yaz?s?nda e?itimin”insan?n do?u?tan sahip oldu?u gizil güçlerin ve yeteneklerin ortaya ç?kar?lmas?na ve daha güçlü, daha olgun, yarat?c? bir varl?k olarak geli?mesine hizmet etmek” oldu?u söylemektedir.E?itim, bireylerinö?renme içgüdüsüyledo?anve uzun y?llar boyuncaönemini hiçbir zaman yitirmeyenbir olu?umdur. Bireyin davran??lar? de?i?ebilir olmas?, bu konuda kapsaml? bir aray?? ve bilgi toplay???n? dado?urmu?tur. “E?itim ve insan ili?kisi, üzerinde ciddiyetle durulmas? gereken bir konu olarak kar??m?zaç?kmaktad?r. ?nsan, kal?tsal güçlerle do?an; çevresiyle bu güçlerini de?erlendirerek yüceltebilen; bunlarla yeni de?erler yaratabilen bir canl?d?r.”(Ba?aran, 1994)?ncelenen e?itim insan ili?kisinde; birbirini tamamlayan, birbirleri için olan bir ili?ki görülmektedir.Di?er bir yandan “e?itim, bireye ki?ilik, de?er ve yetenek kazand?rd??? için bireysel; bireyi toplumsalla?t?rd???, toplumsal de?erleri koruma, de?i?tirme ve yenileme i?levlerini yerine getirdi?i için de toplumsalbir etkinlik” olarak ele al?nmaktad?r