Eksozom tür görevlerinin oldu?unun anla??lmas? bu nanokeseciklerin

Eksozom olarak bilinen tüm hücreler taraf?ndan ortama
sal?nan, boyutlar? 30 ve 100 nm aras?nda de?i?en keseciklerdir. Eksozomlar
kendilerine özgü biyogenez yolaklar?, lipid kompozisyonlar?, ta??d?klar? kargo
ve boyutlar? gibi özellikleriyle di?er hücre d??? keseciklerden farkl?l?k
göstermektedir. Tüm vücut s?v?lar?ndan elde edilebilen bu keseciklerin hücreler
aras? haberle?me, sinyal iletimi, genetik malzeme aktar?m? ve ba????kl?k
yan?t?n düzenlenmesi gibi birçok biyolojik i?levde önemli rol üstlendikleri
yap?lan çal??malar ile gösterilmi?tir.

Eksozomlar?n bu tür görevlerinin oldu?unun
anla??lmas? bu nanokeseciklerin farkl? kullan?m alanlar?n?n ortaya
ç?kar?lmas?n? sa?lam??t?r. Bu kullan?m alanlar?ndan ilki farkl? hastal?klar?n
patogenezindeki rollerinden ve içeriklerinden dolay? hastal?k tan?s? amaçl?
kullan?mlar?d?r. Bir di?eri ise eksozomlar?n, immün düzenlenleyici özelli?inden
kaynaklanan; kanser, otoyang?sal ve otoimmün hastal?klara kar??, tedavide
kullan?mlar? her geçen gün yayg?nla?maktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eksozomlar?n, özellikle lipid içinde çözünen ilaçlar
ve genetik materyaller için ta??y?c? kesecik ve antijen ile adjuvan?n birlikte
ta??nabildi?i a?? ta??y?c?lar? olarak kullan?m? tedavi edici uygulamalar?n?n en
önemlileridir. Eksozomlar yap?lar? gere?i yapay ta??y?c?lara göre önemli
faydalar içermektedir. Do?al olmalar? en önemli faydalar? olmakla birlikte,
hücre d??? ortama sal?nan eksozomlar?n serum, plazma, idrar, amniyotik s?v?,
sinoviyal s?v?, anne sütü ve tükürük gibi vücut s?v?lar?ndan toplanabilmeleri
hem düzgün biyoda??l?mlar?n?n oldu?unu hem de vücut s?v?lar?nda kararl? bir
yap?ya sahip olduklar?n? göstermektedir. Ayr?ca çok küçük olmalar? sayesinde
her türlü vücut engelinden geçebilmektedirler. Bu faydalar? göz önüne
al?nd???nda farkl? yükleme yöntemleri kullan?larak eksozomlar?n tedavi edici
amaçl? kullan?mlar? yayg?nla?maktad?r.

Go Top
x

Hi!
I'm Rita!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out