FETÖ olan FETÖ’cülere kar?? itirafç? olursan?z kafirFETÖ olan FETÖ’cülere kar?? itirafç? olursan?z kafir

FETÖ elaba?? Fetullah gülen alçak tehditlerine bir yenisini daha ekledi son
dönemlerde itirafç? olan polis ve askerleri hedef alan teröristba?? itirafç?
olan ki?ilere kafir dedi.

 

FETÖ lideri teröristba?? Fetullah gülen yay?nlad??? son videoda ile
alçak tehditlerine yer verdi. Son dönemlerde bir çok asker veya polisin
itirafç? olmas? ile çözülmeye ba?layan FETÖ örgütü teröristba?? Gülen’i tedirgin
etti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ÇÖZÜLMEDEN KORKUYOR

Yay?nlad??? videoda itirafç? olan asker ve polislerin önüne geçmek için konu?ma
yapan teröristba?? Gülen itirafç? olanlar? kafir olmak ile suçlad?.

15 Temmuz kanl? darbe giri?imi sonras? ya?anan bu kritik süreçte bu
ç?k??? ile boy gösteren Gülen’in çözülmelerin devam etmesinden korktu?u gözler
önüne serildi.

KR?T?K SÜREÇ VURGUSU

Yay?nlad??? videoda örgütün kritik bir süreçten geçti?ini vurgulayan
Gülen itirafç? olan kesimin yanl?? yapt???n? tercih edilmesi gerekenin, hücreye
girmek, a?z?n burnun k?r?lmas? ve kafan?n yar?lmas? olarak nitelendirdi.

?tirafç? olmak yerine ?iddete yönlendirme yapan teröristba?? ancak bu
?ekilde sevap kazan?labilece?ini savundu.

ZAMANLAMA MAN?DAR

Bir mesaj vermeye çal??t??? a?ikar olan teröristba??n?n özellikle son
dönemlerde itirafç? olan askerler üzerine bu videoyu yay?nlamas? hala gizli
sakl? kendini de?ifre etmemi? olan FETÖ’cülere kar?? itirafç? olursan?z kafir
olursunuz mesaj? verilmi? oldu.

KADINLARA YAPILAN TECAVÜZLER? YOK SAYDI

Öte yandan FETÖ lideri Fetullah Gülen yay?nlanan bir ba?ka videosunda
ise Haçl?lara övgüler s?ralad?.

Onlar sizin mabetlerinize ili?mezler, ili?memi? Haçl?lar” diyen
Gülen, Haçl?lar?n ?slam ülkelerini i?gal etmesinin çok tehlikeli bir durum
olmad???n? savundu.

“Haçl?lar bir kere sizin kad?n?n?za, k?z?n?za ili?mez” diyen
Fetullah Gülen’in unuttu?u bir detay ise 15 y?l önce Irak’ta Ebu Gureyb
Cezaevi’ndeki kad?nlara yap?lan tecavüzleri yok sayd??? oldu.