În în privin?? anumitor procese ce urmeaz?În în privin?? anumitor procese ce urmeaz?

 În
cadrul activit??ii societ??ii comerciale CC. TOTAL CONS, am indentificat
urm?toarele documente:

Ø   CONTRACT= document legal, stabilit de comun acord, între dou? persoane
fizice sau juridice, prin care se stabilesc obiectul contractului, perioad? de
valabilitate ?i prevede drepturile ?i obliga?iile ambelor p?r?i. (anexa 3, pag.41)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ø   CERERE DE OFERTA= solicitarea în forma scris? a unui client privind
ob?inerea de informa?ii despre gama de produse ?i/sau servicii oferite de
societatea respectiv?, pre?urile ?i condi?iile de intrare în posesie a
acestora.

Ø   OFERTA= totalitatea produselor ?i/sau serviciilor aflate în circula?ie
?i oferite spre vânzare, unde sunt specificate pre?urile aferente, descrierea
produselor/serviciilor ?i condi?iile de livrare.

Ø    COMAND? (CLIENT/ C?TRE
FURNIZORI)= liste de con?ine totalitatea produselor/serviciilor de doresc a fi
cump?rate, în care se specific? cantitatea, pre?ul de achizi?ie ?i data
solicitat? pentru intrarea în posesie.

Ø   AVIZ ÎNSO?IRE M?RFURI= Document care înso?e?te m?rfurile comandate de
la furnizori. Are ca ?i specifica?ii denumirea produselor, unitatea de m?sur?,
cantitatea, pre?ul unitar (f?r? TVA) ?i valoarea total?. (anexa 1, pag.40)

Ø   FACTURA= document fiscal , act justificativ ce specific? marfa vândut?,
lucr?rile executate ?i serviciile prestate, cantitatea ?i valoarea acestora.
Este  emis? de societatea de distribu?ie
c?tre client ?i se tip?re?te în 3 exemplare.

Ø   PROCES VERBAL= un act ce are caracter oficial, întocmit între p?r?ile
paticipante în scopul punerii de acord în privin?? anumitor procese ce urmeaz?
a fi realizate sau au fost realizate. Exemple : Proces verbal verificare a
naturii terenului  (anexa 2, pag.40), Proces
verbal de transabilitate, Proces verbal de recep?ie materiale folosite.

Ø    OPIS (CARTE TEHNIC?)= document
ce con?ine totalitatea proceselor verbale întocmite dup? fiecare proces tehnic
realizat de c?tre personalul muncitor. (anexa 4, raport, pag.43)