Održavanje rad u trgovinama, uredima, kafi?ima iOdržavanje rad u trgovinama, uredima, kafi?ima i

Održavanje predstavlja skup postupaka
?iji je zadatak omogu?iti i osigurati ispravan rad tehni?kog sistema.
Pojednostavljeno re?eno, zadatak funkcije održavanja u nekoj organizaciji jeste
organizovanje i sprovo?enje poslova popravki i njegovanja opreme, odnosno
sredstava kako bi se njihov životni vijek produžio. U  literaturama mogu se na?i razne definicije pojma
održavanje, me?utim za  mašinsko,
tehni?ko okruženje najpogodnija bi bila: „Održavanje je kombinacija svih
tehni?kih, administrativnih i menadžerskih postupaka tokom vijeka trajanja
nekog elementa ili sistema s ciljem zadržavanja ili vra?anja elementa ili
sistema u stanje u kojem može izvoditi zahtjevanu funkciju.”

 

Klima ure?aj je toplotna pumpa za
zrak, koja služi kao sredstvo hla?enja ili grijanja prostorija. Njen glavni
zadatak jeste da osigura odre?enu razinu ljudske udobnosti i kvaliteta života.
Svaki klima ure?aj mora biti namijenjen za prostoriju u koju se namjerava
postaviti. Osnovne funkcije klima ure?aja su
filtracija zraka, te grijanje ili hla?enje. Dodatne funkcije ovise o vrsti
klima ure?aja. Klima ure?aji prema svojoj namjeni dijele se prema tipu i broju
unutrašnjih jedinica. U ovoj kategoriji klima ure?aji dijele se na:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
ure?aje
za komercijalnu upotrebu (za rad u trgovinama, uredima, kafi?ima i
drugo);

·        
ure?aje
za ku?nu upotrebu (u ku?ama ili stanovima).

Prema tipu unutrašnje jedinice klima
ure?aji dijele se na:

·        
kanalni;

·        
zidni;

·        
stropni;

·        
kazetni
klima ure?aj.

Pravo mjesto za klimu:

·        
Klima
ne bi trebala da bude okrenuta tako da direktno puše prema mjestu predvi?enom
za okupljanje ljudi jer može izazvati glavobolju, curenje nosa i suzenje o?iju;

·        
Idealno
bi bilo da se ure?aj postavi na nekom neutralnom mjestu u dnevnoj sobi ili u
nekoj drugoj sobi koja je svojim položajem u stanu dobro orijentisana ka
ostalim prostorijama;

·        
Da
organizam ne bi doživljavao temperaturne šokove, podesiti klimu maksimum na 3-4
stepena ispod spoljašnje temperature;

·        
Ljudi
ne bi smjeli da budu na udaru hladnog vazduha klime, kako ne bi imali tegobe u
vratnom i le?nom dijelu;

·        
Ljudi
skloni alergijama moraju ?eš?e da ?iste klimu.

 

 

Ispravno
rukovanje opremom za klimatizaciju klju?no je za u?inkovito upravljanje i
održavanje klima ure?aja. Optere?enje na klimatizacijskom sistemu je
koli?ina topline koja se mora ukloniti ili dodati u prostor u odre?enom
vremenskom intervalu. Ako treba dodati toplotu, radi se o grijanju. Ako je
potrebno ukloniti, radi se o hla?enju. Kombinovani u?inci Sunca, vanjskih
temperatura zraka i unutrašnjih optere?enja ?esto stvaraju i grijanje i
hla?enje istovremeno, u istoj zgradi.

1.    
Održavanje klima ure?ajaEN1 

 

 

Klima ure?aji su
sastavni dio prostora u kojem boravimo, te ih je stoga potrebno redovito održavati i ?istiti kao
što održavamo i ostale dijelove životnog prostora. Redovito i ispravno održavani klima ure?aj omogu?uje
nam da ugodno boravimo u
prostoriji ili se pak neugodno osje?amo u prostorima u
kojima rade neodržavani klima ure?aji. Dio aktivnosti održavanja se mogu
samostalno obavljati, dok odre?eni dio treba prepustiti stru?nim
osobama-serviserima. Servis obavljaju ovlašteni serviseri. Bez obzira na prethodno,
sami možemo samo površno ?istiti klima ure?aj kao dio osnovne higijene
prostora.EN2 

Svaki proizvo?a? savjetuje što ?eš?e
?iš?enje klima ure?aja, ?ak se i garancija na ure?aj uslovljava godišnjim
servisom ili produžava prilikom godišnjeg servisa. ?isto?a ure?aja omogu?ava
nesmetani protok vazduha i rad ure?aja.

Klima ure?aj prvenstveno
se održava kako
bi se osigurala tehni?ka
ispravnost ure?aja, te osigurala higijena zraka. Održavanje tehni?ke
ispravnosti klima ure?aja podrazumijeva
provjeru ispravnosti rada dijelova ure?aja kako bi isti
pružio u?inkovit rad. Neu?inkovit rad ure?aja (slabo hla?enje, slabo grijanje,
buka, ?udni zvukovi, …) prvenstveno su posljedica neispravnosti samog ure?aja
i prisutnost objekata kojima nije mjestu u ure?aju (liš?e, prašina, …).EN3 

Provjeru
tehni?ke ispravnosti ure?aja, i eventualni popravak, može obavljati samo osoba
koja je stru?no obu?ena za održavanje klima ure?aja. Nikad se ne treba upuštati
u samostalno „servisiranje” ure?aja, jer isto zahtjeva poznavanja posebnih
vještina i posjedovanje posebnih alata i ure?aja.

?iš?enje klima ure?aja izvodi se prvenstveno zbog higijene ure?aja i zraka koji
kroz njega prolazi. Neredovito ?iš?eni ure?aj za posljedicu može imati uticaj
na zdravlje. U ve?ini slu?aja samostalno se mogu ?istiti dostupni dijelovi
klima ure?aja koji su predvi?eni za ?iš?enje od strane korisnika (npr.
filteri).

Posebnu
pozornost treba posvetiti redovitom ?iš?enju
filteru jer se na njima zadržavaju ?estice prašine, insekti,
bakterije i ostali mikro organizmi. Zrak iz klima ure?aja koji se neredovito
?isti loše je kvalitete i ?esto neugodnog mirisa.

Kako bi klima ure?aj optimalno hladio i grijao, u?inkovito trošio
energiju, pritom i štedio, te služio pro?iš?avanju ustajalog zraka u zatvorenim
prostorijama, potrebno ga je redovito održavati i servisirati. Samo redovitom
brigom o klima ure?ajima, osiguravamo njihovu dugovje?nost i optimalno
funkcionisanje. EN4 

Naj?eš?e
klima ure?aji rade u ljetnom razdoblju što zna?i da ve?i dio godine ure?aji
miruju. Tokom mirovanja u ure?aju se nakuplja prašina, a vrlo ?esto ure?aji
ostaju neo?iš?eni (filteri) od prethodne sezone. Stoga je vrlo važno, ?ak i
obavezno, prije po?etka
rada klima ure?aja u novoj sezoni isti temeljito o?istiti, te provjeriti tehni?ku ispravnost.

Prije
po?etka razdoblja korištenja klima ure?aja, potrebno je napraviti sljede?e
aktivnosti:

 

·        
Pregled
i ?iš?enje filtera;

·        
Pregled
daljinskog upravlja?a;

·        
Pregled
i ?iš?enje izmjenjiva?a toplote;

·        
Dezinfekcija
ispariva?a;

·        
Vizualni
pregled nepropusnosti sistema;

·        
Kontrola
isparavanja;

·        
Ispitivanje
funkcionalnosti.

 

Dio
aktivnosti se može i samostalno
obaviti. Na primjer, mogu
se oprati filteri i s vanjske strane jedinica klima ure?aja.
Ostale aktivnosti treba obaviti stru?na osoba ovlaštenog servisa klima ure?aja. Budu?i da stru?ne osobe
tako?er ?iste filtere u sklopu redovitog servisa, sve aktivnosti se mogu prepustiti
njima.

Nakon obavljenog održavanja ure?aja, od
servisera treba obavezno tražiti izvještaj o obavljenom poslu kako bi ta?no
znali šta je u?injeno i šta je eventualno potrebno dodatno u?initi.EN5 

 

Tokom
sezone hla?enja i grijanja, klima
ure?aj ne treba zanemariti. Redovito treba uklanjati prašinu i ?istiti filtere unutrašnje jedinice.
Periodi?ki treba dezinficirati
unutrašnju jedinicu kako bi se osigurala maksimalna
kvaliteta zraka, te dezinficirati drenažnu tavu. Vanjsku jedinicu treba pregledati
i iz jedinice ukloniti grane, liš?e i sli?ne objekte koji mogu uticati na rad
ure?aja. Vizuelno provjeriti da li su ventili vanjske jedinice „zale?eni” što
je znak nedostatka rashladnog plina ili neispravnog rada ure?aja. Ukoliko se primijeti bilo kakva
nepravilnost u radu ure?aja (slabo hla?enje, neprirodni
šumovi i sl.) obavezno pozvati ovlaštenog
servisera.

 

Nakon
sezone, klima ure?aj treba
pripremiti za mirovanje. Priprema ure?aja za mirovanje vrlo je sli?no
pripremi ure?aja za po?etak sezone. Klima ure?aj prije svega treba
dezinficirati i o?istiti filtere, jer su se u njima nakupile ?estice prašine,
insekti i mikro organizmi. Po mogu?nosti fizi?ki zaštititi vanjsku jedinicu klima ure?aja od
vremenskih elemenata, a unutrašnju jedinicu od nakupljanja prašine. Ure?aj isklju?iti iz struje.

 

Klima
ure?aje treba, najmanje jednom godišnje, servisirati i to prije sezone visokih
temperatura. Na taj na?in, klima ure?aj, bit ?e pravovremeno pripremljen za
rad.

Prilikom
montaže klima ure?aja treba paziti na lokaciju za montažu. Osim tehni?kih
zahtjeva za ugradnju, klima ure?aji trebaju biti na dohvatljivoj poziciji kako
bi se  mogao redovito održavati.

 

 

EN6 

1.1.          
?iš?enje filteraEN7 

 

Kvalitet
vazduha kao najbitniji faktor korisniku koji boravi u prostoriji zavisi od
kvaliteta i ?isto?e filtera u unutrašnjoj jedinici klima ure?aja. U zavisnosti
od filtera, namjene prostorije i broja puša?a u njoj neke filtere je potrebno
?istiti sedmi?no, mjese?no ili godišnje kada se radi i servis klime. Još više treba voditi ra?una, ako korisnik ima alergije (na prašinu, ku?ne
bakterije…), osetljive sinuse itd.

Vlažna, prljava i tamna mjesta unutar klima ure?aja pogoduju razmnožavanju
bakterija, pljesni i gljivica.EN8 

?iš?enje filtera je aktivnost  koja se može i samostalno obavljati. Dovoljno je malo dobre volje i malo vremena.
Filter se provjerava svaka dva mjeseca u sezoni hla?enja/grijanja, a
preporu?ljivo je i ?eš?e kod one?iš?enih okolina, prisutnosti ku?nih ljubimaca
ili intenzivnijeg korištenja klima ure?aja.

Treba znati da se odre?eni filteri mogu ?istiti, dok
se odre?eni mijenjaju.
Preporu?uje se savjetovanje sa seviserom koje filtere ?istiti, a koje filtere
mijenjati.

Prije
?iš?enja, potrebno je izgasiti
klima ure?aj i isklju?iti ga iz struje. Zatim otvoriti poklopac
unutrašnje jedinice i prema uputama izvaditi filtere koji se mogu ?istiti.
Odstraniti eventualne ve?e objekte s filtera, a zatim filter oprati toplom vodom. Po
želji filter se može tretirati sredstvom za dezinfekciju. Ostaviti filter da se
osuši i zatim ga vratiti u klima ure?aj. Filter obavezno treba biti suh prije
vra?anja u klima ure?aj.

 

Slika 1. Izgled filtera prije i poslije ?iš?enjaEN9 

 

Pored redovnog pranja filtera svake godine je potrebno uraditi i godišnji
servis kada se kompletno o?isti i dezinfikuje spoljašnja i unutrašnja jedinica.
Za servise ne treba, kao što se to obi?no radi, ?ekati neugodan miris ili
lošije hla?enje ili grijanje. Naj?eš?e servis uradi mali broj korisnika na
vrijeme, ne znaju?i ni sami koliko to šteti njima, ali i klima ure?aju.EN10 

 

1.2.          
?iš?enje unutrašnje i vanjske jediniceEN11 

 

 

Briga o
?isto?i i higijeni unutrašnje jedinice svrstava se u osnovni korak ka
dugovje?nosti klima ure?aja. Redovito otklanjanje prašine i ne?isto?a s
jedinica klima ure?aja, poboljšava kvalitetu zraka kojeg klima ure?aj
proizvodi. Redovito treba provjeravati da li nešto spre?ava ulazak ili izlazak
zraka iz ure?aja. Tako?er je potrebno provjeravati da li voda curi iz ure?ajima
na mjestima gdje nije predvi?eno. Svaku nepravilnost u radu treba prepustiti
stru?nom serviseru.EN12 

 

Slika 2. Unutrašnja jedinica klima
ure?aja

 

 

 

Vanjska
jedinica ure?aja izložena je raznim vremenskim uticajima (Sunce, kiša, vjetar,
…). Redovito provjeravati izgled ure?aja, te da li se u njemu nalaze
neželjeni objekti (liš?e, grane, …).

 

 

Slika 3.
Vanjska jedinica klima ure?aja

 

 

EN13 

 

2.    
Kompletan servis klima ure?aja

 

Svake godine je, pored redovnog
pranja filtera potrebno uraditi i godišnji servis kada se kompletno o?isti i
dezinfikuje spoljašnja i unutrašnja jedinica. Servis obuhvata:

NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI KLIMA
URE?AJA:

·        
Demontaža
prednje maske unutrašnje jedinice zajedno sa filterima i pranje istih;

·        
Skidanje
krilca, step motora, pranje kadice i plastike ispred turbine;

·        
Dezinfekcija
ispariva?a unutrašnje jedinice;

·        
Provjera
protoka vode u kondez crijevu;

·        
?iš?enje
ispariva?a unutrašnje jedinice sa sredstvom za ?iš?enje ispariva?a
klima ure?aja na bazi prijatnog mirisa koje uklanja bakterije i viruse;

·        
Kontrola
temperature protoka vazduha(ulaz-izlaz).

 

 Slika 4. Demontaža prednje maske unutrašnje
jedinice.                 Slika 5. Skidanje filtera na unutrašnjoj
jedinici.

Slika 6. 
Skidanje krilca.                                                                 Slika 7. Skidanje step motora.

 Slika 8. Skidanje
kadice.                                                                    
Slika 9. Pranje kadice.

Slika 10. Pranje plastike
ispred turbine.

 

Slika 11. Provjera protoka vode
u kondez crijevu i eventualno propuhivanje kompresorom.

 

Slika 12. ?iš?enje ispariva?a
unutrašnje jedinice.                  Slika 13. Vra?anje prednje maske i provjera
rada                     

                                                                                                    
klime u režimu hla?enja.

 

 

NA
SPOLJAŠNJOJ JEDINICI KLIMA URE?AJA:

·        
propuhavanje
kondenzatora (sa?e sa zadnje strane) kako bi se izbjeglo preoptere?enje
kompresora;

·        
pranje
ku?išta spoljašnje jedinice – sredstvom na bazi kiselina, djeluje efikasno na
sve vrste naslaga, prljavštine i provjera nosa?a spoljašnje jedinice;

·        
provjera
pritiska u sistemu i eventualna dopuna, zavisi od tipa korištenog freona
(R22, R407c, R410A)

 

Slika 14. Servis spoljašnje jedinice klima
ure?aja.

 

Pod dopunom se podrazumijeva ne više
od 20% ukupne koli?ine freona u sistemu. Ako nedostaje više freona postoji kvar
u instalaciji. Nakog svakog servisa ili rada na ure?aju u kontrolnu knjižicu bi
se trebalo upisati datum, ime servisera i izvršene radove.EN14 

PO
POTREBI:

·        
Zamijeniti
baterije daljinskog upravlja?a i podesiti sat na njemu;

·        
Nosa?e
spoljašnje jedinice po potrebi prešpricati farbom ili cinkom u spreju;

·        
Pregledati
zaštitne trake oko kablova i cijevi;

·        
?iš?enje
turbine (ventilatora) unutrašnje jedinice i dezinfekcija istog.

 

 

3.    
Zaklju?ak

 

Kao što smo na samom po?etku rekli, klima ure?aj je jedan
od osnovnih elemenata današnjice za grijanje i hla?enje prostorija za život, te
tako i osnova ugodnosti i udobnosti. Skoro, pa se i smatra tehnologija za
opstanak. U radu je ukratko prezentiran sami princip rada cijelog
klimatizacionog sistema, a odmah iza toga njegovo održavanje, jer naravno
redovito ?iš?enje i održavanje je osnova za pravilan rad te ispunjenje glavnih
funkcija.

Pored
ispravnog rada, tako?er smo se mogli uvjeriti da je održavanje sistema za
klimatizaciju jako bitno za ljudsko zdravlje. Naime, neredovitim ?iš?enjem i
održavanjem klima ure?aja, na filteru se nakuplja velika koli?ina prašine,
bakterija i mikroorganizama koji uveliko štete ljudskom zdravlju. Pogotovo ako
u takvim prostorijama borave bolesnici, djeca ili starije osobe. Takav zrak je
jako lošeg kvaliteta i ?esto neugodnog mirisa.

Dalje, potrebno je spomenuti da životni vijek trajanja
klimatizacionog sistema uveliko ovisi o održavanju. Tehni?ku ispravnost te
funkcionalnost samih dijelova možemo osigurati jedino redovitim i pravilnim
održavanjem.

Naravno, i za ispravno održavanje je potrebna, prije svega,
kvalifikovana i stru?no osposobljena osoba, koja je u stanju svojim znanjem i
vještinama ispoštovati sve procedure. Preporu?uje se da samostalno ne obavljamo
nikakve aktivnosti održavanja klimatizacionog sistema, osim ako nismo precizno
upu?eni i osposobljeni. Jer, u suprotnom, možemo izazvati samo protuefekat, što
nam nikako nije u cilju.