REZIME: Pre svega, operativni sistem za mnogeREZIME: Pre svega, operativni sistem za mnoge

REZIME:

Pre svega, operativni sistem za mnoge predstavlja korisni?ko
okruženje. Pri tome, razvoj operativnih sistema oduvek je išao u koraku sa
razvojem kompjuterskih tehnologija.  Operativni
sistemi o kojima ?emo govoriti, ne bi ni postojali da nije doslo do velikog
tehnoloskog napredka u prethodnih 50 godina, pa i više…

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Windows, Linux i Mac OS X su tri najkoriš?enije familije
operativnih sistema na ku?nim i poslovnim ra?unarima današnjice. Sa druge
strane, na tabletima i “pametnim” telefonima imamo iOS, Android i Windows
Phone…

Govori?emo o tome šta je operativni sistem, koji su
najaktuelniji i na kraju, da li ima suštinskih razlika me?u njima.

1       
UVOD

Operativni sistem je
veoma važan deo ra?unarskog sistema, i predstavlja program na hard disku koji
ra?unaru daje “život”. Bez operativnog sistema, ra?unar bi bio potpuno
beskoristan. Kada govorimo o operativnom sistemu, mislimo na skup sistemskih
programa koji upravljaju radom ra?unara. Istovremeno, ovi programi korisniku
omogu?uju efikasno i potpuno koriš?enje svih resursa naših ure?aja.

Sa jedne strane, operativni sistem upravlja radom hardvera i kontroliše ga, dok
sa druge strane imamo aplikacije kojima upravlja, uz pomo? korisnika. Tako?e, vodi
ra?una o svim funkcijama za startovanje koje treba obaviti kako bi ra?unar
bio spreman za koriš?enje. Me?usobnu povezanost svega navedenog smo slikovito
prikazali na dijagramu ispod.

 

GLAVNI DEO

2       
VRSTE OPERATIVNIH SISTEMA

Postoji jako veliki broj operativnih sistema, a ovde ?emo
govoriti o najaktuelnijim:

·      
Windows

·      
Linux

·      
Mac OS

Tako?e, pomenu?emo i najpopularnije mobilne operativne sisteme, u koje ubrajamo:

·      
iOS

·      
Android

·      
Windows Phone

 

2.1     
WINDOWS

Microsoft Windows je operativni sistem je stvorila kompanija
Microsoft. Statisti?ki gledano, trenutno je najpopularniji “desktop” operativni
sistem, što zna?i da je instaliran na najve?em broju ra?unara. Od svog po?etka,
Windows podržava rad sa mišem, ikonama, menijima, mogu?nost pokretanja više
programa u isto vreme (multitasking) i jednostavan prelaz sa jedne aplikacije
na drugu. Windows je „prvi” pravi operativni sistem modernog dizajna i sjajnih
performansi. Omogu?uje izvršavanje programa pisanih za DOS i starije verzije
Windows-a.

Ovaj operativni sistem se razvijao kroz generacije, po?ev od prve šire prihva?ene
verzije 3.0, preko verzije 3.11, nakon ?ega na scenu dolaze: Windows 95,
Windows 98, Windows ME i Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i
Windows 7, zatim Windows 8 i Windows 8.1, i danas Windows 10.

Korisni?ki interfejs sistema Windows 10 predstavlja proširenje i nadogradnju na interfejs
sistema Windows 8. Objedinjuje jedan operativni sistem za sve platforme –
kompjutere, laptop ra?unare, hibridne ure?aje, tablete, mobilne telefone,
konzole… Kako bi poboljšao iskustvo za korisnike tastatura i miševa, Windows
10 je dodao novu verziju Start menija i sistem virtualnih radnih površina i
dozvoljava modernim aplikacijama da budu pokrenute na radnoj površini kao i
preko cijelog ekrana.

2.2     
LINUX

Linux je noviji operativni sistem koji je nastao na osnovama
Unix-a, mada se po mnogo ?emu razlikuje od njega. Besplatan je, stabilan i
jednostavan za održavanje. Tako?e je otvoren sistem, što mu omogu?uje primenu
na raznim platformama.

Stvorio ga je mladi Finac, tada student, Linus Torvalds
1991. godine na Univerzitetu u Helsinkiju. On je ovaj operativni sistem objavio
na internetu sa željom da podstakne druge programere da se priklju?e njegovom
razvoju. Veoma brzo, Linux je doživeo ogromnu popularnost me?u svima koji su
tražili alternativu za postoje?e operativne sisteme.

Termin Linux ozna?ava samo jezgro, tj. srce operativnog
sistema. Svi ostali programi su posebni proizvodi drugih organizacija koji su
izdadi pod odgovaraju?om licencom. Skup jezgra, sistemskih programa i
aplikativnih programa se zove GNU/Linux distribucija. Prve distribucije Linux-a
bile su  donekle komplikovane obi?nim
korisnicima, što se poslednjih godina potpuno izmenilo uvo?enjem novog
korisni?nog okruženja.

Najpoznatije distribucije Linux-a su:

Slackware,
Debian,
Ubuntu,
Linux Mint,
Fedora Core,
Open SuSE,
Gentoo,
Knoppix,
Red Hat.

 

Ono što je interesantno, je to da današnji Linux podržava
najširi spektar procesora i ra?unarskih arhitektura u odnosu na sve ostale
operativne sisteme. Što zna?i da za Linux postoji ogroman broj aplikacija, a
najve?i deo njih je i besplatan. Danas Linux u potpunosti zamenjuje ostale
operativne sisteme.

 

2.3     
MAC OS

Apple Macintosh je porodica ra?unara nastala od strane
ameri?ke kompanije Apple Computer, sa ciljem da rad na ra?unaru bude lakši
primenom grafi?kog korisni?kog interfejsa. Stavljen je u prodaju 1984. godine u
SAD-u, i bio je prvi ra?unar široke potrošnje koje je imalo grafi?ko okruženje
i miš, umesto tekstnog okruženja koje je koriš?eno do tada. Za njegov nastanak
zaslužni su Bill Atkinson, Chris Espinosa, Joanna Hoffman, George Crow, Burrell
Smith, Jerry Manock, Jef Raskin i Andy Hertzfeld.

Interesantno je re?i da Apple vodi najve?u bitku sa
Microsoft-om, koji je navodno ukrao njihovo korisni?ko okruženje.

Ono što je donekle mana, je to što se Macintosh odlu?io za
zatvorenu arhitekturu ra?unara i specifi?ne standarde, pa je samim tim i puno
skuplji. Me?utim bez obzira na taj nedostak, Apple i dalje drži ogroman deo
tržišta što argumentuje pouzdanost i odli?an operativni sistem.

Od 2006. godine Apple ra?unari prelaze sa Motorolinih na
Intel-ove procesore, ?ime je omogu?ena upotreba Mac OS i na
“obi?nim”  ra?unarima. Do tada
jedine verzije Mac OS-a za PC bile su nelegalne “crack-ovane”
verzije. Od tada, neprevazi?eni Windows je dobio snažnog konkurenta. Još
zanimljivije je da je onda Apple ponudio program “Boot Camp” kojim se omogu?ava
koriš?enje Windows-a na Apple ra?unarima.

 

2.4     
iOS

iOS je operativni
sistem koji je napravljen za iPhone, iPod, iPad, iWatch ure?aje od strane Apple
kompanije. U po?etku je bio namenjen samo za iPhone pa mu je naziv bio “iPhone
OS”. Kasnije je proširen na još neke Apple ure?aje i naziv mu je promenjen u
“iOS”. Stigao je do verzije 9 bazira se, naravno na Apple-ovom sistemu
namenjenom desktop i prenosnim ra?unarima.

Zatvoren je, i ne može se koristiti na hardveru ure?aja drugih
proizvo?a?a. Me?utim, to doprinosi dobroj optimizaciji i boljem iskoriš?enoš?u
resursa. Odli?no je organizovan i prilago?en korisnicima koji nisu u velikoj
meri upoznati sa naprednim tehnologijama. “App Store” je sistemska aplikacija
koja služi za skidanje novih aplikacija za sve Apple ure?aje. “Safari” popularni,
napredni web pretraživa? koji koristi. Programiranje aplikacija za ovaj sistem
mogu?e je koriš?enjem Objectiv C i Swift programskih jezika. 30% ostvarenog
profita ide Apple kompaniji, a 70% programerima aplikacija. Na najnovijim
verzijama iOS-a omogu?en je rad više aplikacija u isto vreme (multitasking).
Prvi put ovo je omogu?eno 2007. godine na iOS 4.

2.5     
ANDROID

Android OS je “open source” operativni sistem koji
dozvoljava programerima da mogu da menjaju sistemski kod i da prave aplikacije
po svom naho?enju. Vlasništvo je Google korporacije od 2005. godine. Trenutno
je najpopularniji mobilni operativni sistem. Njegova prva upotreba je bila
2008. godine na HTC Dream telefonu. Samsung po?inje da koristi ovaj operativni
sistem od 2009. godine. Interesantno je da je svaka nova verzija ovog sistema
dobijala naziv po nekom slatkisu:

·      
Cupcake (1.5)

·      
Donut (1.6)

·      
Eclair (2.0–2.1)

·      
Froyo (2.2–2.2.3)

·      
Gingerbread (2.3–2.3.7)

·      
Honeycomb (3.0–3.2.6)

·      
Ice Cream Sandwich (4.0–4.0.4)

·      
Jelly Bean (4.1–4.3.1)

·      
KitKat (4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2)

·      
Lollipop (5.0–5.1.1)

Jezgro ovog sistema je zasnovano na Linux operativnom
sistemu, ostali deo operativnog sistema ura?en je u C i Java programskim
jezicima. Prvenstveno je dizajniran za pametne telefone i tablete, mada danas
nazali primenu  i kod televizora, kamera,
pametnih zatova ili nao?ara.

Aplikacije za Android uglavnom se razvijaju u Java
programskom jeziku i danas ih ima oko 1.200.000, a o popularnosti svedo?i i 71%
programera kojima je ovo najpopularnija platforma. Proverene i verifikovane
aplikacije od strane Google-a se nalaze na Androidovoj prodavnici Gugl plej
(engl. Google Play). Tako?e je omogu?eno koriš?enje više aplikacija u istom
trenutku.

 

2.6     
Windows Phone

Windows Phone 7, verzija Windows platforme za telefon, koja
je prvi put izdata za telefon 2010. godine pojavljuje se samo na par modela
telefona. Proizvod je kompanije Microsoft, a naslednik Windows Mobile
operativnog sistema koji je namenjen poslovnim korisnicima.

 Posle sklapanja
saradnje Microsoft i Nokia korporacija Windows se pojavljuje 2011. godine na
Nokia telefonima. Prvi dva modela Nokia telefona su Lumia 800 i Lumia 710. Nakon
dve godine se pojavljuje i na par Samsung i Huawei telefona. Ovaj sistem je
veoma sli?na verzija Windows operativnog sistema koji je ura?en za kompjutere.

Aplikacije se mogu skinuti sa zvanicne onlajn prodavnice Windows
Phone Store), gde se nalazi preko 200.000 aplikacija. Bolje je iskoriš?enje
memorije u odnosu na druge operativne sisteme, ?ime dolazi do uštede baterije
na telefonima. (što je mnogima veoma bitna stavka).

 

Udeo i predvidanje
udela mobilnih operativnih sistema u periodu 2012-2018 godine

 

3       
ZAKLJU?AK

 

Nakon svega izloženog, možemo zaklju?iti da su se Windows,
Linux i Mac OS toliko približili u pogledu funkcionalnosti da je ve?ini
prose?nih korisnika potpuno svejedno koji ?e koristiti. Gejmerima verovatno
najbolje leži Windows, dok sa druge strane korisnicima koji bi od ra?unara lako
napravili magnet za viruse, Windows sigurno ne treba instalirati.

Linux je dugo smatran nedovoljno ozbiljnim sistemom za
svakodnevnu upotrebu. Me?utim, sve sve?i broj programa koji su bili
karakteristi?ni za vlasni?ke operativne sisteme danas se prevozi i optimizuje
specijalno za Linux. Njegova popularnost raste u kontinuiteru i samo je pitanje
vremena kada ?e recimo, Microsoft priznati da je dobio još jednog ozbiljnog
konkurenta.

Macintosh
je operativni sistem koji nije u velikoj meri zastupljen kod nas u odnosu na
Windows, što svakako ne može osporiti njegov kvalitet.  Razlog njegove nerasprostranjenosti kod nas je
najverovatnije cena, koja nije ni malo naivna. Cena Apple-ovih laptopova koje
pokre?e Macintosh OS iznosi od 700 pa ?ak i do 3000 evra, što je za naše
standarde previše.

Tako?e zaklju?ujemo da Android i iOS imaju dosta sli?ne
funkcije. Prednost iOS-a je ta što ga koristi mali broj modela, pa je dosta
optimizovaniji i radi bolje na slabijem hardveru. Apple  je ovaj operativni sistem doveo do
savršenstva, ali njegova manaje to što je zatvoren za nadogradnju.

Prednosti Androida su daleko vece, a najzna?ajnija od njih
je to što je to otvoreni operativni sistem i svako može da ga razvija, kao i
širok cenovni rang telefona koji pokrece ovaj operativni sistem. Epl-ovi
telefoni su dosta skuplji, ?esto skuplji i od premium modela ostalih proizvo?a?a.
Windows Phone još uvek ne predstavlja ozbiljnu konkurenciju pomenutim
sistemima.

 

 

4       
LITERATURA

 

Pisana literatura:

1 Branko Latinovi?
(2007), „Informacione Tehnologije”,
Panevropski Univerzitet „Apeiron”, Banja Luka

2 Nijaz Bajgori?
(2000), „Operativni Sistemi”,
Univerzitetska knjiga, Mostar

 

Internet
stranice:

Preuzeto datuma 09.01.2016. sa web stranica:

http://www.android.com/

http://www.windowsphone.com/en-US

http://www.apple.com/ios/

https://sh.wikipedia.org/wiki/Mac_OS

Home

https://www.microsoft.com/en-us/windows

http://www.idc.com/