Türkiye’nin ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, enTürkiye’nin ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, en

Türkiye’nin NATO’dan kopmas?na engel olunmal?

?ngiltere’nin
etkili gazetelerinden Daily Telegraph bugün yay?mlanan ba?yaz?lar?ndan
birisinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak ba?latt??? Zeytin Dal? Harekât?
nedeniyle Washington ve Ankara’n?n aras?ndaki gerginli?e dikkat çekiyor ve
Türkiye’nin NATO’dan uzakla?t?r?larak Rusya’n?n sevindirilmesinin önüne geçilmesi
gerekti?ini vurguluyor:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

“NATO’nun takdir edilen 5. Maddesi bir müttefik ülkenin sald?r?ya
u?ramas?n?n, tüm müttefiklere düzenlenmi? bir sald?r? anlam?na gelece?ini
söyler. Bu madde, 2. Dünya Sava?? sonras?nda bar???n garantörü olmu?tur.

“Dü?manlara kar?? kolektif misillemeyi öngören bu madde bugüne kadar
sadece 11 Eylül 2001’de Bat? dünyas?na düzenlenen en büyük sald?r?n?n ard?ndan
i?letilmi?ti.

 

“Bugünse
NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yak?n müttefikleri, bir di?er NATO ülkesi Türkiye’nin
do?rudan hedefi haline gelmi? durumda.

 

“Kürt
sava?ç?lar, Suriye ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, en etkili müttefiki olduklar?n?
göstermi? durumdalar.

‘ABD için müttefik, Türkiye için
terörist’

“Kürtlerin
oynad??? rol, I??D’le mücadelede kritik öneme sahipti. Ancak Türkiye, Kürtlerin
bölgede ba??ms?z bir devlet kurmay? amaçlad?klar?ndan endi?e ediyor.

“Böyle bir ad?m, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü de tehdit edecek bir
geli?me olarak görülüyor.

“Bu yüzden Washington taraf?ndan müttefik olarak görülen sava?ç?lar,
Ankara taraf?ndan ayr?l?kç? teröristler olarak alg?lan?yorlar.

“NATO’nun kurulu? nedeni olan Rusya’n?n dost ate?i riskiyle kar?? kar??ya
olmas?ndan büyük haz duydu?una ?üphe yok.

“Bat?l? liderlerin Türkiye’deki ba?ar?s?z darbe giri?imine kar??
verdikleri zay?f tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an
dü? k?r?kl??? içerisinde.

‘Türkiye’nin s?n?r endi?eleri
çözülebilir’

“Rusya
bu çatla?? kullanarak Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmay? fazlas?yla
arzulayacakt?r.

 

“Bu
durumun gerçekle?mesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin s?n?r endi?eleri,
özellikle de Suriye s?n?r? konusu çözümlenebilir. Kürtler halihaz?rda geni? bir
co?rafyada fiilen özerk bir yönetim kurmu? durumda.

“Makul bir çözüm mümkünken tüm taraflar?n itidal göstermesi gerekiyor.

“Askeri gerilimin artmas? en çok Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’i
sevindirecektir. S?rf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesi
gerekti?ini gösteriyor.”