Ülkemiz fungal sporokarplar?nda, yerdeki a?aç enkazlar? ölüÜlkemiz fungal sporokarplar?nda, yerdeki a?aç enkazlar? ölü

Ülkemiz ormanlar?n?n önemli bir k?sm?nda yay?l?? gösteren me?e a?açlar? özellikle ileri ya?larda do?adaki di?er canl?lar için önemli bir ya?am alan? ve beslenme kayna?? sa?larlar. Ayn? zamanda zor iklim ve toprak ?artlar?na dayan?kl? olmalar? sayesinde de h?zla de?i?en iklim ko?ullar?nda ormanlar?m?z?n gelecekte de güçlü ve sa?l?kl? bir ?ekilde varl?klar?n? sürdürmeleri için önemleri büyüktür. 
Me?e a?açlar?, dünyada ve Türkiye’de ölmü? ya da bozunmakta olan oduna ba??ml?  (ölü ya da çürüyen oduna ba??ml? ya da ölü ya da çürüyen oduna ba??ml? canl?lara ba??ml?) birçok böcek türüne ev sahipli?i yapar. Ya?amak için ya?l? a?açlara ihtiyac? olan bu canl?lar?n ya?am alanlar? Avrupa’da ve Türkiye’de giderek azalmaya devam etmektedir.. Ya?l? me?e a?açlar? çe?itli böcek türlerini çürüyen kovuklar?nda bar?nd?r?r. Fakat günümüzde böceklerin büyük ço?unlu?unu nesli tükenmekte ve isimleri Uluslararas? Do?ay? Koruma Birli?i (IUCN) taraf?ndan belirlenen kriterlere göre çok kritik olarak tehlikede k?sm?nda yer almaktad?r. Bu böcekler fungal sporokarplar?nda, yerdeki a?aç enkazlar? ölü odunlarda  ya da a?açlar?n gövdelerindeki kovuklar?n içlerinde ya?arlar. 
Me?e a?açlar? biyolojileri gere?i büyük çaplara ula?abilirler ve oldukça uzun ömürlüdürlerçok büyük ve ya?l? olabilirler. Dünya üzerinde 1000 ya??na gelmi? ve gövde çevreleri 14 metreye ula?m?? me?e a?açlar? bulunmaktad?r. Me?e a?açlar? ya?land?klar?nda gövdelerindeki kovuklardaki odun genellikle hayvan yuvalar?n?n kal?nt?lar?, böcek parçalar? ve böcek larvalar?n?n d??k?lar?n?n da katk?s?yla mantarlar arac?l???yla çürür ve bu kovuklar yap?s? topra?a benzeyen odun küfüyle dolar. Odun küfüyle dolu gövde kovuklar? a??rl?kl? olarak farkl? böcek türlerine ba?ta olmak üzere ku?lara ve kemirgenlere uygun bir ya?am alan? olu?turur. Ya?l? a?aç gövdelerinin kovuklar?nda bulunan ölü odun tabakas? on y?llar hatta yüz y?llar boyunca verimli kalabilir ve hayvanlara ev sahipli?i yapmaya devam edebilir.
 Yumu?ak odun Ayr??makta olan odun dokusuna ba??ml? olarak ya?ayan böcekler canl? odunda ya?ayamaz ve canl? a?açlara zarar vermez veya a?açlarda çürümenin ba?lamas?na neden olmaz. Çürümeye ba?lam?? a?açlar?n içinde ya?am alan? bulan böcekler, a?açlara zarar vermek bir yana, zararl? böcekleri  yiyen a?açkakan, ibibik gibi ku? türlerini alana çekerek orman?n sa?l???na faydal? olur. Hem böceklerin sundu?u beslenme imkânlar? hem de yumu?am?? odunun sundu?u yuvalanma alanlar? sayesinde alana gelen ku? türleri iklim de?i?ikli?i yüzünden artmas? beklenen zararl? böcek popülâsyonlar?n?n kontrol alt?nda tutulmas?n? sa?layarak sa?l?kl? bir ekosistemin kurulmas?nda önemli bir rol oynar. 
Ülkemizde yap?lan ara?t?rmalardada böcek türlerinin henüz az bir k?sm? tan?mlanm?? olsa da, sonuçlar Türkiye’nin me?e a?açlar?n?n bu türler için ciddi öneme sahip oldu?unu gösteriyor. Ara?t?rmalarda tan?mlanan böcek türlerinin ço?una Avrupa’da çok ender, Akdeniz bölgesinde ender rastland??? gözlemlenmi? hatta Uluslararas? Do?ay? Koruma Birli?inin tehlikede olan türleri tan?mlamak için olu?turdu?u listede isimleri bulunan Cerambyx dux, Ectamenogonus montandoni ve Melolonthidae familyas? türleri de bu gruba dahildir. Bu sonuçlar Türkiye’deki me?e a?açlar?n?n ya?am alanlar?n?n gelecekte gerçekle?ecek bilimsel çal??malar için de ne kadar önemli oldu?unu bize gösteriyor.
Ya?l? a?açlar?n kovuklar?nda ya?ayan bu canl?lar?n ya?amlar?na uygun a?açlar?n giderek yok oldu?u biliniyor. Ne yaz?k ki günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere Akdeniz Bölgesindeki ya?l? me?e a?açlar?n?n bulundu?u me?elik alanlar çe?itli nedenlerle giderek azal?yor. Bu tahribattan kurtulmu? ormanl?k alanlar?n?n ço?u otlatma alanlar? olarak kullan?lmakta ve yeni nesil me?e ormanlar?n?n gelmesi yani orman?n do?al olarak gençle?mesi risk alt?na girmektedir.. Türkiye’de ya?l? me?e a?açlar? yakacak ve yapacak odun için kullan?lmak üzere özellikle kaçak ve usulsüz kesilmelerin yan? s?ra baz? alanlarda tür de?i?ikli?i yap?larak genellikle çam ve sedir türleri ile a?açland?rmalar yap?l?yor.. 
Ya?l? ve kovuklu me?elerin bulundu?u bu alanlar Avrupa’n?n birçok bölgesinde yok denecek kadar az kalm??ken ülkemizde hala çe?itli yörelerde, özellikle hayvan otlat?lan sahalarda ve a?açlar?n hayvan yemi için budand??? yerlerde bulunmaktad?r. ?nsanlarla beraber ?ekillenen ve zenginle?en bu gövdeler ayn? zamanda kültürel miras?m?z?n bir parças? olarak görülmelidir.   Öncelikli türlerin gelecekte de korunabilmesi ve sa?l?kl? bir ekosistemin kurulabilmesi için bu türlere ev sahipli?i yapan ya?l? me?e a?açlar?n?n ve gelecekte benzer ?ekilde gövde olu?turma potansiyeli olan daha genç me?elerin korunmas? gerekmektedir.