Vücudumuzda epidermal hem de dermal pigmente lezyonlar?nVücudumuzda epidermal hem de dermal pigmente lezyonlar?n

Vücudumuzda özelliklede
yüzümüzde çe?itli sebeplerle ve etkenlerle farkl? tipte cilt lekeleri
olu?abilir. Melanin cildimize rengini veren pigment maddesidir. Cilt lekeleri
melaninin miktar?n?n fazla oldu?u bölgelerdir. Melaninin fazlaca
yüksek miktarlarda belli bölgelerde toplanarak cilt lekeleri olu?turmas?
çe?itli sebeplerden kaynaklan?r. Bu lekelerin baz?lar? do?umdan itibaren,
baz?lar? ergenlikte, bir k?sm? ya?lanmayla, bir k?sm? ise güne? ve d?? etkenler
sonucu cildimizde olu?an hasarlardan kaynaklanmaktad?r.  

Leke
tedavisi kaç seans sürer?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Çok farkl? yap?da, özelliklerde,
derinlikte ve koyulukta cilt lekeleri ve pigmentasyon bozukluklar? mevcuttur.
Ayr?ca insanlar?n vücut yap?s?, iyile?me özelli?i, dolay?s?yla lazerle leke
tedavisinden sonra lekeleri ciltlerinin temizleme yeteneklerinin farkl? olmas?
dolay?s?yla, lazerle leke tedavisi yap?lacak hastaya kaç seansta tedavinin
bitece?i tam olarak söylenemeyebilir, ortalama rakamlar ve süreler verilir.

Çiller ve kahverengi ya?l?l?k lekeleri
genelde ba?ar?l? bir ?ekilde lazerle tedavi edilirken, daha derin lekeler ve
komplike lezyonlar lazerle tedaviye dirençli olabilmektedir. Yayg?n güne?
lekesi ve çiller,
ya?l?l?k lekeleri % 60 – % 80 oran?nda lazerle tek seanstan sonra kaybolurlar.
Baz? güne? ve çil lekeleri için ikinci veya üçüncü seanslar gerekli
olabilmektedir. Baz? lekeler oldukça dirençlidir ve tamamen kaybolmayabilir.
Yine de lazerle leke tedavisi uygulamas?ndan sonra renkleri önemli oranda
aç?l?r.

Melasma tarz?nda asl?nda hastalar?n güne? lekesi
sand?klar? ancak güne? lekesi olmayan bu grubun lazerle leke tedavisi 1 hafta
10 gün aral?klarla 5 seans yap?lmaktad?r.

Ota nevus, Becker nevus gibi özel
lekeler lazerle 5-8 seans uygulama gerektirir.

Lazerle leke tedavisinde klini?imizde HELIOS III Q-Switch
lazer cihaz? kullan?lmaktad?r. ?ki dalga boyuna  ( 1064 nm Nd:YAG ve 532
nm KTP )  sahip bu lazer cihaz? ile hem epidermal hem de dermal pigmente
lezyonlar?n tedavisi mümkündür.

Güne? lekeleri, çiller, el s?rt?ndaki ya?l?l?k lekeleri, seboreik keratoz
gibi epidermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke tedavisinde 532 nm KTP dalga
boyu kullan?l?r.

Melazma, PIH ( post inflamatuar 
hiperpigmentasyon ) gibi dermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke  tedavisinde ise 1064 nm Nd:YAG dalga boyu
kullan?l?r.