Webisyo’ kullan?lan web taray?c?lar?ndan biri. En fazlaWebisyo’ kullan?lan web taray?c?lar?ndan biri. En fazla

Webisyo’ dan herkese merhabalar. Bugün ki makalemizi ?nternet kategorimiz alt?na ekliyoruz. Makale konumuz ise en çok kullan?lan web taray?c?lardan biri olan Google Chrome’un verdi?i google chrome ba?lant?n?z gizli de?il uyar?s? ile ilgili olacak.
Google Chrome en çok kullan?lan web taray?c?lar?ndan biri. En fazla
kullan?lmas?n?n temel nedeni ise ?üphesiz çok h?zl? yükleme süresi.
Bilgisayar?m?zda, ak?ll? telefonlar?m?zda ve web taray?c?lar?
destekleyen di?er platformlarda Chrome taray?c?s?n? kullan?yoruz.
H?zl? olmas?n?n yan? s?ra Google Chrome oldukça stabil çal??abilen de
bir taray?c? olma özelli?ine sahip. Yani genelde hata, ar?za ç?karmadan
çal??an bir taray?c?. Ancak tabi ki bazen Google Chrome taray?c? hatas? ile kar??la?man?z mümkün.
Ancak belirtmek gerekir ki genelde bu problemler milyar kullan?c?ya
hizmet veren Chrome tarafl? de?il, kullan?c? tarafl? kaynaklan?yor.
Bugün ki sorunumuz olan ba?lant?n?z gizli de?il uyar?s? da yine
kullan?c? kaynakl? bir problemdir. Arkada?lar ba?lant?n?z gizli de?il
hatas?, Chrome ile herhangi bir web sitesini açmaya çal??t???n?zda
kar??n?za ç?km?? olabilir. Ve bilgisayar?n?zda hiç bir de?i?iklik
yapmad???n?z? dü?ündü?ünüz bir zamanda da ç?km?? olabilir.
Ancak evde bize ait bir e?yay? nereye koydu?umuzu bile hat?rlamakta
güçlük çekerken, bilgisayar?n arka planda yapt??? güncellemelerden,
bilgisayar?m?zda bizim d???m?zda birinin bir de?i?iklik yapm??
olabilece?inden, bilgisayar?m?z?n bulundu?u a?da bir de?i?iklik olmu?
olabilece?inden ve buna benzer sebeplerden kesin olarak emin
olabilmemizi pek mümkün görmüyorum. Bu yüzden chrome ba?lant?n?z gizli
de?il hatas?n?n kullan?c? tarafl? bir hata oldu?unu belirtmekte fayda
var.
Ve her hata ve uyar?da oldu?u gibi bu hatan?n da birden çok çözüm
yolu mevcuttur. Ancak bu makale de sizlere pek bilinmeyen bir çözüm daha
sunaca??z. Bu çözüm yolunu sunmam?z?n nedeni ise, ba?lant?n?z gizli
de?il hatas?n?n internet üzerinde bulunan di?er çözümlerinin i?e
yaramad??? durumlarda kullanabilecek ek bir çözüm yolu olmas?d?r. Ön
bilgilendirme k?sm?m?za da geçti?imize göre gelin ?imdi hep birlikte chrome ba?lant?n?z gizli de?il hatas?n?n çözümünü ö?renelim.